Header Ads

Tìm kiếm nhị phân (Binary search) trong C#


Tìm kiếm nhị phân hoạt động dựa trên một mảng đã được sắp xếp sẵn. Giá trị được so sánh với phần tử ở giữa của mảng. Nếu không tìm thấy giá trị tìm kiếm, thì một nửa phần không chứa giá trị tìm kiếm sẽ bị loại bỏ. Sau đó tiếp tục tìm kiếm một nửa còn lại theo cách tương tự cho đến khi tìm thấy giá trị hoặc không thể chia đôi mảng được nữa.


Đây là phần tử giữa trong mảng mà mình ví dụ. Giả sử chúng ta cần tìm là số 4, thì phần bên phải sẽ bị loại bỏ và chương trình sẽ tiếp tục tìm kiếm khu vực bên trái.

Code ví dụ

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.