Header Ads

MetroFramework - Modern UI cho ứng dụng .NET WinFormsMetroFramework - Modern UI giúp bạn mang giao diện Metro UI của Windows 8 vào trong các ứng dụng .Net Winforms của bạn.

Cài đặt bằng NuGet

Install-Package MetroModernUI

Yêu cầu: .NET Framework 2.0 trở lên.

Các platform được hỗ trợ

 • Windows XP SP1/SP2/SP3 (without Aero Glass)
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10

Các controls được hỗ trợ

 • Button
 • ComboBox
 • Checkbox
 • RadioButton
 • Toggle
 • Label
 • Link
 • Panel
 • ScrollBar
 • MetroTile
 • ProgressBar
 • ProgressSpinner
 • TabControl
 • TrackBar
 • Custom User Control
 • ContextMenu
 • MessageBox
 • DateTimePicker
 • Grid

Một số ảnh chụp


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.