Header Ads

Lịch sử của Ngôn ngữ C

Lịch sừ của Ngôn ngữ C là vấn đề cũng khá thú vị. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu vấn tắt về lịch sử của Ngôn ngữ C.

(Dennis Ritchie phát triển Ngôn ngữ C)

Ngôn ngữ lập trình C được phát triển vào năm 1972 bởi Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm của AT&T (American Telephone & Telegraph), ở Mỹ. Dennis Ritchie được biết đến là cha đẻ của ngôn ngữ C.

C được phát triển để vượt qua những vấn đề của những ngôn ngữ trước như B, BCPL, ... Ban đầu, Ngôn ngữ C được phát triển để sử dụng trong hệ điều hành UNIX. Nó bao gồm những đặc điểm của các ngôn ngữ trước như B và BCPL.

Xin giới thiệu các ngôn ngữ được phát triển trước ngôn ngữ C:

Ngôn ngữ Năm Phát triển bởi
Algol 1960 Tập đoàn Quốc tế
BCPL 1967 Martin Richard
B 1970 Ken Thompson
C truyền thống 1972 Dennis Ritchie
K & R C 1978 Kernighan & Dennis Ritchie
ANSI C 1989 ANSI Committee
ANSI/ISO C 1990 ISO Committee
C99 1999 Standardization Committee

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.