Header Ads

Đặc điểm của Ngôn ngữ C


C là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi. Nó có nhiều đặc điểm được thể hiện:


Đơn giản

C là một ngôn ngữ đơn giản theo nghĩa là nó giúp ta cách tiếp cận có cấu trúc (chia bài toán thành các phần khác nhau), tập hợp các hàm thư viện phong phú, các kiểu dữ liệu, ...

Độc lập với máy , tính di động

Không giống như hợp ngữ, các chương trình C có thể thực thi trên nhiều loại máy khác nhau mà không có sự thay đổi nào. Nhưng nó không phải là độc lập về nền tảng như Java.

Ngôn ngữ lập trình bậc trung

C cũng được sử dụng để lập trình bậc thấp. Nó được dùng để phát triển các ứng dung hệ thống như các nhân Hệ điều hành, trình điều khiển thiết bị, ... Nó cũng hỗ trợ những tính năng của ngôn ngữ bậc cao. Đó là tại sao được gọi là ngôn ngữ bậc trung.

Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

C là ngôn ngữ lập trình theo nghĩa chúng ta chia chương trình thành các phần bằng cách sử dụng hàm. Vì thế, nó dễ hiểu và dễ chỉnh sửa.

Thư viện phong phú

C cung cấp nhiều hàm có sẵn giúp việc phát triển các ứng dụng trở nên nhanh chóng hơn.

Quản lý bộ nhớ

Nó hỗ trợ nhiều tính năng của Cấp phát bộ nhớ động. Trong ngôn ngữ C, chúng ta có thể giải phóng một bộ nhớ được cấp phát tại thời điểm bất kỳ bằng cách gọi hàm free().

Tốc độ nhanh

Quá trình biên dịch và thực thi của ngôn ngữ C rất nhanh trong thời gian rất ngắn.

Con trỏ

C cung cấp tính năng con trỏ, chúng ta có thể tương tác trực tiếp với bộ nhớ bằng việc sử dụng con trỏ. Chúng ta có thể sử dụng con trỏ cho bộ nhớ, cấu trúc, hàm, mảng, ...

Đệ quy

Trong C, chúng ta có thể gọi hàm ngay bên trong bản thân hàm đó. Nó cung cấp những mã có khả năng sử dụng lại cho mỗi hàm.

Có khả năng mở rộng

Ngôn ngữ C có khả năng mở rộng vì nó dễ dàng nhận một tính năng mới.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.