Header Ads

Xây dựng cấu trúc phần mềm ST-Time

Ở bài viết "Xây dựng ý tưởng phần mềm ST-Time", chúng ta đã lên được ý tưởng để viết phần mềm. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cấu trúc cho chương trình như vị trí lưu trữ dữ liệu, vị trí lưu các thiết lập, thư viện, icon, ...


Cấu trúc chương trình được mô tả như hình sau:

Trong đó:
  • Chương trình thực thi sẽ là chương trình để thực thi sau khi đã biên dịch rồi.
  • Thietlap.stt - Đây là tập tin lưu trữ những thiết lập của phần mềm như: Định dạng thời gian là 12h/24h, Thời gian sử dụng máy tính bao lâu thì cảnh báo (đơn vị: phút), ...
  • Dulieu.stt - Đây là tập tin chứa các dữ liệu thông tin cho phần mềm xử lý.


Thiết lập

Cấu trúc thiết lập như sau:

Có nghĩa là phần mềm định dạng ở dạng 24h. Ví dụ như 16 : 05 : 24, ... Nếu ghi số 12 có nghĩa là phần mềm hiển thị thời gian ở định dạng. Ví dụ như 04 : 05 : 24 PM.

Dòng thứ hai ghi 180 có nghĩa là sử dụng máy tính không quá 3 tiếng đồng hồ, sau 3 tiếng kể từ lúc mở máy. Phần mềm sẽ cảnh báo.

Dữ liệu

Dữ liệu sẽ lưu những thông số như thời gian nhắc nhở công việc, lịch tắt máy, khởi động, ngủ máy.
Theo định dạng: [công việc] - [giờ] - [phút] - [giây] - (Nhãn nếu có).

  • Công việc là: 0 - Tắt máy, 1 - Khởi động máy, 2 - Ngủ, 3 - Nhắc nhở.
  • Nhãn: Nếu công việc là nhắc nhở (4) thì bạn có tùy chọn thêm nhãn nhắc nhở hay không.


Ví dụ:Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.