Header Ads

CPU trong máy tính

CPU bao gồm những tính năng sau:
 • CPU được ví như bộ não của máy tính.
 • CPU thực hiện tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu
 • Nó lưu trữ dữ liệu, các kết quả trung gian và câu lệnh (chương trình).
 • Nó điều khiển hoạt động tất cả các thành phần của máy tính.


Bản thân của CPU có ba thành phần chính:

 • Bộ nhớ / đơn vị lưu trữ.
 • Đơn vị điều khiển.
 • Đơn vị Số học & Logic ALU


Bộ nhớ / Đơn vị lưu trữ

Đơn vị này có thể lưu trữ các câu lệnh, dữ liệu và các kết quả trung gian. Đơn vị này cung cấp thông tin đến các đơn vị khác của máy tính khi cần. Nó cũng được biết đến như là đơn vị lưu trữ bên trong hay bộ nhớ chính hay RAM - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Kích thước cũng nó ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng. Bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp đều là các loại bộ nhớ trong máy tính. Chức năng của đơn vị nhớ là:
 • Nó lưu trữ tất cả dữ liệu và câu lệnh cần xử lý.
 • Nó lưu trữ kết quả trung gian của xử lý.
 • Nó lưu trữ kết quả cuối cùng của xử lý trước khi các kết quả này được đưa đến các thiết bị đầu ra.
 • Tất cả các đầu vào đầu ra đều được truyền thông qua bộ nhớ chính.

Đơn vị điều khiển

Đơn vị này điều khiển các hoạt động của tất cả các phần của máy tính nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào.

Chức năng của đơn vị này là:
 • Nó có nhiệm vụ kiểm soát việc truyền dữ liệu và câu lệnh giữa các đơn vị khác nhau trong máy tính.
 • Nó quản lý và phối hợp tất cả các đơn vị của máy tính.
 • Nó nhận các âu lệnh từ bộ nhớ, thông dịch nó và điều hướng hoạt động của máy tính.
 • Nó giao tiếp với các thiết bị đầu vào / đầu ra để truyền dữ liệu hoặc kết quả từ bộ nhớ lưu trữ.
 • Nó không xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu.

Đơn vị Số học & Logic

ALU - Đơn vị Số học và Logic (Arithmetric Logic Unit). Đơn vị này bao gồm hai phần con là:
 • Phần số học
 • Phần logic

Phần số học

Chức năng của phần số học là thực hiện các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia. Tất cả các phép toán phức tạp được thực hiện bằng cách lặp lại các phép toán trên.

Phần logic

Chức năng của phần Logic là thực hiện các phép logic như so sánh, chọn, gộp dữ liệu.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.