Header Ads

Các thành phần trong máy tính

Tất cả các máy tính đều có chung một cấu trúc logic cơ bản và thực hiện 5 hoạt động cơ bản sau để thu được những thông tin khả dụng cho người dùng.

STT Hoạt động Mô tả
1 Nhận đầu vào Là quá trình nhập vào dữ liệu và câu lệnh vào hệ thống máy tính.
2 Lưu trữ dữ liệu Lưu trữ dữ liệu và câu lệnh để khi cần là có thể lấy ra.
3 Xử lý dữ liệu Thực hiện các tính toán, phép tính logic trên dữ liệu để chuyển nó về thông tin có ích.
4 Xuất thông tin Quá trình xuất ra thông tin hữu ích hoặc kết quả cho người dùng bằng cách in ra báo cao hoặc hiển thị trực quan.
5 Kiểm soát luồng công việc Điều hướng công việc và trình tự trong dãy, trong đó các hoạt động trên được thực hiện.Đơn vị đầu vào

Đơn vị này chứa tất cả các thiết bị giúp chúng ta nhập dữ liệu vào trong máy tính. Đơn vị này tạo sự liên kết giữa người dùng và máy tính. Các thiết bị đầu vào, dịch thông tin thành dạng máy tính có thể hiểu.

Đơn vị xử lý trung tâm CPU

Đơn vị xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit) được ví như bộ não của máy tính. CPU thực hiện tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu. Nó lưu trữ dữ liệu, kết quả trung gian và các câu lệnh (chương trình). Nó điều khiển mọi hoạt động của máy tính.

Bản thân CPU có ba thành phần sau:
Đơn vị Số học và Logic (ALU - Arithmetric Logic Unit).
Đơn vị nhớ
Đơn vị điều khiển (CU - Control Unit).

Đơn vị đầu ra

Đơn vị đầu ra bao gồm các thiết bị giúp người dùng nhận thông tin từ máy tính. Đơn vị này liên kết giữa người dùng và máy tính. Các thiết bị đầu ra dịch đầu ra của máy tính thành dạng con người có thể nhận biết được.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.