Header Ads

Ví dụ phép toán số học trong C

Những phép toán cơ bản bao gồm: Cộng, trừ, nhân và chia. Nó được thực hiện trên những kiểu dữ liệu kiểu số như int, float, double.

Phép toán cộng trong C

Ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về phép cộng trong C:
#include <stdio.h>

int main() {
  int so1, so2, tong;   // Khai báo biến
  
  so1 = 6;        // Gán giá trị
  so2 = 9;
  
  tong = so1 + so2;    // Phép cộng
  
  printf("Tong cua %d va %d la %d", so1, so2, tong);
}
Kết quả:
Tong cua 6 va 9 la 15
Kết quả thực tế:


Phép trừ trong C

Ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về phép trừ trong C:
#include <stdio.h>

int main() {
  int so1, so2, tru;   // Khai báo biến
  
  so1 = 5;        // Gán giá trị
  so2 = 3;
  
  tru = so1 - so2;    // Phép trừ
  
  printf("Ket qua %d − %d la %d", so1, so2, tru);
}
Kết quả:
Ket qua 5 - 3 la 2 
Kết quả thực tế:


Phép nhân trong C

Ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về phép nhân trong C. Trong C sử dụng dấu * làm toán tử nhân.
#include <stdio.h>

int main() {
  int so1, so2, nhan;   // Khai báo biến
  
  so1 = 5;        // Gán giá trị
  so2 = 3;
  
  nhan = so1 * so2;    // Phép nhân
  
  printf("Ket qua %d x %d la %d", so1, so2, nhan);
}
Kết quả:
Ket qua 5 x 3 la 15
Kết quả thực tế:

Phép chia trong C

Ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về phép chia trong C. Trong C sử dụng dấu làm toán tử nhân
#include <stdio.h>

int main() {
  int so1, so2, chia;   // Khai báo biến
  
  so1 = 6;        // Gán giá trị
  so2 = 3;
  
  chia = so1 / so2;      // Phép chia
  
  printf("Ket qua %d chia %d la %d", so1, so2, chia);
}
Kết quả:
Ket qua 6 chia 3 la 2
Kết quả thực tế:Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.