Header Ads

Ví dụ Biến trong C

Biến là một đại lượng dùng để lưu trữ giá trị, giá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực thi chương trình. Thường thì một biến thường đi kèm với kiểu dữ liệu của nó.


Những kiểu dữ liệu trong C như:

Kiểu Chuỗi định dạng Mô tả
char %c Biến có kiểu kí tự (giá trị trong bảng ASCII)
int %d Kiểu số nguyên
float %f Kiểu số thực
double %e Kiểu số thực có giá trị lớn hơn nhiều so với float
void Không có Không có kiểu dữ liệu xác định

Biến kí tự trong C

Biến kí tự trong C chứa các đơn kí tự :

#include <stdio.h>

int main() {
  char c;    // Khai bao bien kieu char
  
  c = 'A';    // Gan gia tri cho bien
  
  printf("Gia tri cua c la %c", c);
  
  return 0;
}
Kết quả là:

Gia tri cua c la A

Kết quả thực tế:

Kiểu số nguyên trong C

Biến int chứa giá trị là các số nguyên:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;     // Khai bao bien so nguyen
  
  i = 123;    // Gan gia tri
  
  printf("Gia tri cua i la %d", i);
  
  return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua i la 123

Kết quả thực tế:

Biến số thực float trong C

Biến float trong C chứa giá trị là số thực :

#include <stdio.h>

int main() {
  float f;       // Khai bao bien so thuc
  
  f = 12.001234;    // Gan gia tri cho bien f
  
  printf("Gia tri cua f la %f", f);
  
  return 0;
}
Kết quả là:
Gia tri cua f la 12.001234

Kết quả thực tế:

Kiểu số thực Double trong C

Biến double chứa giá trị là các số thực, vùng giá trị sẽ lớn hơn float:

#include <stdio.h>

int main() {
  double d;      // Khai bao bien d
  
  d = 12.001234;    // Gan gia tri d
  
  printf("Gia tri cua d la %e", d);
  
  return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua d la 1.200123e+01

Kết quả thực tế:

Kiểu void trong C

Kiểu void trong C có nghĩa là "không có gì" hay "không có giá trị". Nó thường sử dụng trong khai báo con trỏ và khai báo hàm.

// Khai báo hàm không có tham số và trả về kiểu số nguyên
int tinhtrang(void) 

// Khai báo hàm có tham số là số nguyên nhưng trả kết quả về là không có gì
void tinhtrang(int)

// Khai báo con trỏ p trỏ đến một vài kiểu dữ liệu chưa biết
void * p

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.