Header Ads

So sánh hai số nguyên trong C

So sánh hai biến số nguyên là một trong những chương trình đơn giản nhất mà bạn có thể viết một cách dễ dàng.
Trong chương trình này, bạn có thể lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng thông qua hàm scanf hay là gán giá trị thủ công ngay trong chương trình.

Tôi nghĩ rằng đây là chương trình đơn giản đối với các bạn. Chúng ta so sánh hai biến số nguyên. Chúng ta sẽ nghiên cứu thuật toán trước, sau đó là mã giả và mã nguồn thực thi.

Thuật toán

Trước tiên, chúng ta sẽ nhìn thấy thuật toán từng bước một khi so sánh hai số nguyên.

BẮT ĐẦU
 • Bước 1: Nhập vào hai biến A và B
 • Bước 2: So sánh A có lớn hơn B hay không?
 • Bước 3: Nếu đúng thì in ra "A lớn hơn B"
 • Bước 4: Nếu sai thì in ra "A không lớn hơn B"
KẾT THÚC

Mời bạn xem sơ đồ thuật toán:


Mã giả

Chúng ta cúng xem mã giả của thuật toán

procedure sosanh(A, B)

   IF a lớn hơn b
      IN RA "A lớn hơn B"
   ELSE 
      IN RA "A không lớn hơn B"
   END IF

end procedure

Mã nguồn thực thi

Mã nguồn thực thi của chương trình:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b;

  // Nhập giá trị a và b
  printf("Nhap gia tri cua A :");
  scanf("%d", &a);
  printf("Nhap gia tri cua B :");
  scanf("%d", &b);

  if(a > b)
   printf("a lon hon b");
  else
   printf("a khong lon hon b");

  return 0;
}
Giả sử, người dùng nhập dữ liệu đầu vào:
a = 10, b = 5
thì kết quả như sau:
a lon hon b
Kết quả thực thi:


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.