Header Ads

Chương trình "Xin chào các bạn" trong C

Hầu hết những học sinh khi tiếp cận với ngôn ngữ lập trình nào thì đều bắt đầu với một chương trình huyền thoại là "HELLO WORLD" (Xin chào thế giới).


Ở đây, chúng tôi lấy ví dụ minh họa là "Xin chào các bạn". Khi chương trình được thực thi thì nó sẽ in ra màn hình dòng chữ "Xin chao cac ban". Đây là ví dụ đơn giản nhất cho bạn hiểu chương trình C được xây dựng và thực thi như thế nào.

#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Xin chao cac ban!");
   return 0;
}
Kết quả chương trình sẽ là:

Xin chao cac ban!

Kết quả thực tế:
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.