Header Ads

Cấu trúc mạng i-Mode

Mạng i-Mode sử dụng 2 loại máy tính - máy chủmáy khách. Máy chủ là máy chứa thông tin được gọi là trung tâm i-Mode Docomo. Các máy khách là máy chúng ta xem thông tin và nó được gọi là điện thoại động i-Mode.

Giản đồ cấu trúc của mạng i-Mode như sau:


Còn có hai thành phần quan trọng khác tham gia vào việc kết nối đến mạng không dây. Để kết nối một mạng di động đến một máy chủ, phải có ít nhất một cổng tồn tại. Tất nhiên, trang web cũng nên được định dạng theo i-Mode.

Cổng i-Mode

Cổng i-Mode chuyển đổi yêu cầu không dây từ điện thoại di động đến máy chủ và gửi thông tin từ cổng quay ngược lại điện thoại di động.

NTT Docomo cung cấp cổng đến người dùng và kết nối họ đến trang web i-Mode.

Trang cho phép i-Mode

Một trang web cho phép i-Mode được viết bằng CHTML. Sự truyền giữa các thiết bị cầm tay và những trang di động i-Mode được diễn ra qua chế độ gói, sử dụng gói 128 octet với truyền dữ liệu tốc độ cao.

Một điện thoại i-Mode sử dụng một vi trình duyệt đến trình duyệt cho phép trang i-Mode. Những điện thoại đó có thanh tiêu đề với biểu tượng ở trên cùng màn hình LCD. Những biểu tượng đó cho phép người dùng truy cập nhiều dịch vụ khác nhau như dự báo thời tiết, lịch trình vận chuyển, tìm kiếm dữ liệu, cập nhật mới, ...

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.