Header Ads

Thành phần và nguyên lý của hệ thống Sinh trắc học


Tìm hiểu về thành phần cấu tạo và nguyên lý của hệ thống Sinh trắc học.

Thành phần cơ bản


Tổng quan thì Hệ thống Sinh trắc học gồm 4 thành phần cơ bản:

Đầu vào

Là một thành phần trong hệ thống Sinh trắc học. Nhận và chuyển đổi dữ liệu sinh học của con người sang dạng kỹ thuật số.

Ví dụ như
 • Camera, webcam biến đổi hình ảnh thu được về dạng số
 • Microphone thu âm thanh bên ngoài và chuyển về số
 • Máy quét vân tay con người và chuyển về dạng số.

Đơn vị xử lý

Có chức năng nhận dữ liệu từ đầu vào ở dạng số, sau đó xử lý dữ liệu.
Thành phần của đơn vị xử lý có thể gồm bộ vi xử lý, bộ xử lý tín hiệu số, hoặc máy tính xử lý dữ liệu nhận được từ các cảm biến.

Việc xử lý các mẫu sinh trắc gồm:
 • Nâng cao mẫu 
 • Bình thường hóa mẫu
 • Khai thác, tìm kiếm nét đặc trưng
 • So sánh mẫu sinh trắc với tất cả cả các mẫu được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, dữ liệu về các mẫu sinh trắc. Là cơ sở để đơn vị xử lý đối chiếu với mẫu sinh trắc cần xác định.

Đầu ra

Đầu ra có nhiệm vụ biểu hiện kết quả nhận được từ Đơn vị xử lý. Thông qua các giao thức để biểu hiện như RS232, TCP/IP,  Bluetooth, ...

Nguyên lý chung của hệ thống Sinh trắc học

Hệ thống sinh trắc học có 4 bước chung cần thực hiện:
 • Lấy mẫu trực tiếp (sử dụng cảm biến)
 • Xác định những đặc trưng của mẫu (sử dụng Đơn vị xử lý).
 • So sánh mẫu với các mẫu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ( bằng cách sử dụng các thuật toán).
 • Xuất quyết định (Chấp nhận /  Từ chối).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.