Header Ads

Giới thiệu về HTML


HTML được sử dụng để tạo ra các trang web. Bài viết này sẽ giới thiệu các bạn về HTML cũng như cách viết mã HTML.


Giới thiệu

HTML(HyperText Markup Language hay “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”), là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo nên các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web.
– Tim Berners-Lee là cha đẻ của HTML.
– HTML được viết theo mẫu của các thành phần HTML bao gồm các thẻ được đặt bên trong thẻ.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tin Học Sóc Trăng</title>
</head>
<body>

<h1>Tin Học Sóc Trăng</h1>
<p>Xin chào các bạn.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả »

Giải thích

  • DOCTYPE mang ý nghĩa định nghĩa kiểu HTML của bạn
  • Đoạn văn bản nằm giữa <html></html> thể hiện nội dung của trang HTML.
  • Đoạn văn bản nằm giữa <head></head> cung cấp thông tin về trang HTML của bạn.
  • Đoạn văn bản giữa <title></title> được chọn làm tiêu đề cho trang HTML
  • Đoạn văn bản giữa <body></body> là thân của trang HTML, mô tả nội dung được hiển thị
  • Ở giữa <h1></h1> được miêu tả là một đề mục
  • Giữa <p></p> để mô tả là một đoạn văn

Với ví dụ trên, trình duyệt có thể hiển thị trang web với một tiêu đề, một đề mục và một đoạn văn:

Thẻ HTML

Các thẻ HTML (tags) là các từ khóa (keyword) được bao quanh bới dấu ngoặc nhọn (< >)
Cấu trúc:
<têntag>Nội dung</têntag>

Ví dụ

<p> Tin học Sóc Trăng </p> 
<b> Xin chào các bạn </b> <br/> 
<i> Đây là ví dụ về tag HTML </i>
Xem kết quả »

Lưu ý:

  • Những thẻ HTML thông thường thì đi theo cặp với nhau
  • Thẻ đầu tiên của cặp tag gọi là thẻ bắt đầu, thẻ còn lại gọi là thẻ kết thúc
  • Thẻ kết thúc viết giống như thẻ bắt đầu, nhưng thêm dấu sổ ngược (/) vào trước tên thẻ.

Chương trình viết mã HTML

Để viết mã code HTML thì có rất nhiều cách, bạn có thể sử dụng Notepad của Windows để viết.
Chúng tôi khuyên khích bạn sử dụng Notepad++

Trình duyệt

Chức năng, mục đích chính của trình duyệt (IE, Chrome, Firefox, Cốc Cốc, ...) là đọc các tag HTML và hiển thị nội dung cho người dùng.
Các trình duyệt không hiển thì các tag HTML và chỉ dùng chúng để xác định cách thức hiển thị thôi.Cảm ơn các bạn đã xem bài viết.

Bài viết kế tiếp: Cấu trúc trang HTML

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.