Header Ads

Cấu trúc trang HTML

Cấu trúc một trang web có dạng như sau:


Cấu trúc trang HTMLTrong thẻ <head></head> là phần đầu của trang HTML:

  • Cung cấp thông tin về trang HTML hiện tại
  • Sẽ không được hiển thị nội dung ra ngoài

Trong thẻ <body></body> là phần thân chương trình, chứa những nội dung hiển thị ra ngoài trình duyệt.

Thông tin DOCTYPE

Thông tin DOCTYPE giúp cho trình duyệt biết được phiên bản hiện tại của HTML, từ đó hiển thị trang HTML một cách chính xác hơn.
Những kiểu phiên bản HTML như vậy sẽ khác trong các hiển thị web.
Để hiển thị chính xác nhất, trình duyệt web cần biết cả kiểu và phiên bản HTML.
Trong HTML, không phân biệt chữ hoa và thường nên hoa hay thường đều chấp nhận:

<!DOCTYPE html>

<!DOCTYPE HTML>

<!doctype html>

<!Doctype Html>


Kiểu HTML thông dụng

HTM5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.0.1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


 Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn HTML5 trong suốt các bài viết.


Các phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu có web, có rất nhiều phiên bản HTML ra đời:

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014
Bài viết trước: Giới thiệu về HTML
Bài viết kế tiếp: Trình soạn thảo mã HTML

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.