Header Ads

Tab Standard trong Lazarus

Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về các đối tượng trong Standard Tab.
Standard Tab gồm các đối tượng sau:

TMainMenuTrình đơn menu chính
TPopupMenuMenu trình đơn dạng pop-up
TButtonNút chọn
TLabelNhãn
TEditHộp Textbox để nhập xâu
TMemoHộp nhập đa dòng
TToogleboxNút hai trạng thái bật / tắt
TCheckboxHộp để đánh dấu check
TRadioboxHộp Radio
TListBoxHộp hiển thị danh sách các item.
TComboboxHộp xổ xuống, hiển thị các item.
TScrollbarThanh trượt
TGroupBoxNhóm các đối tượng thành một nhóm
TRadioGroupNhóm các đối tượng Radio Box
TCheckGroupNhóm các đối tượng Check Box
TPanelTạo ra kênh nhóm các đối tượng lại
TFrameDùng để thiết kế giống như Form
TActionListTạo ra một danh sách các thao tác.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.