Header Ads

Đối tượng TMainMenu

Bài viết này sẽ trình bày cho các bạn rõ về TMainMenu cũng như cách sử dụng nó.

Mô tả


Hầu như những phần mềm hiện nay đều có sử dụng menu chính ở trên cùng của Form. Nó tích hợp những danh sách thao tác giúp người dùng làm việc với phần mềm tốt hơn.
Trong TMainMenu chứa các Item gọi là MenuItem, vào trong MenuItem có thể chứa các Sub con nữa. Thể hiện qua sơ đồ:

Khởi Tạo Đối Tượng

Để sử dụng TMainMenu, bạn kéo thả đối tượng  trên Tab Standard, kéo thả vào Form bạn đang thiết kế:
Bạn có thể thay đổi các thuộc tính ở trên thanh tra đối tượng. 
Khi bạn kéo thả thì một đối tượng mới xuất hiện, tên mặc định là: MainMenu1. Bạn có thể đổi tên tùy ý nhưng phải hợp quy tắc nhé.
Ở đây, tôi đổi tên là trinhdon. Bắt đầu từ đây đến cuối bài viết này, tôi sẽ sử dụng tên trinhdon thay cho MainMenu1.

Thuộc Tính TMainMenu

Khi kéo thả đối tượng TMainMenu vào Form thì bạn nhìn thấy trên thanh tra đối tượng (Object Inspector) hiển thị những thông tin sau:1. Thuộc tính (Tab Properties)

BidiMode

MidiMode là thuộc tính chỉnh căn lề và hướng của các Menu, gồm các lựa chọn như sau:

  • bdLeftToRight: Căn hướng từ bên trái qua phải: 
  • bdRightToLeft: Căn hướng từ bên phải qua trái:
  • bdRightToLeftNoAlign: Từ phải qua trái nhưng không căn lề.
  • bdRightToLeftReadingOnly: Từ phải qua trái, chế độ chỉ đọc

Items:

Là những sub menu con trong MainMenu. Bạn có thể thay đổi thông số này ở trình biên tập Menu Editor.

Name:

Là tên của đối tượng này, mặc định là MainMenu1, MainMenu2, ...
Bạn có thể thay đổi tên tại đây. Giả sử như tôi đổi thành trinhdon :

ParentBidiMode

Thuộc tính này chỉ có hai giá trị True / False tương ứng Có / Không.
Thuộc tính này tạm hiểu là có đặt chê độ BidiMode cho menu cha (Menu trên cấp) hay không.

2. Sự kiện (Tab Event)

Event - sự kiện là những ghi nhận khi ta tác động đến đối tượng, từ đó ta sẽ xác định được thao tác đáp trả lại.
Ví dụ như khi có sự thay đổi, khi rê chuột ,... 
Trong sự kiện của TMainMenu chỉ có OnChange (khi có sự thay đổi nào đó). Để quy định những thao tác trả lời thì bạn nhấp đúp vào ô trống kế bên, nó sẽ đưa bạn đến chương trình con để cho bạn nhập code.
Ngoài ra, trong Sub-Menu (MenuItem) cũng có những thuộc tính và sự kiện khác nữa.

Thuộc Tính Của MenuItem

1. Thuộc tính

Trong MenuItem  thì có thuộc tính phong phú hơn MainMenu.

AutoCheck

Auto Check quy định mục đó có tự động đánh dấu hay không.

Bitmap

Là những icon xuất hiện trên MenuItem:
Bạn thấy đấy, trước những MenuItem như Mới ..., Mở ..., Thoát đều có một icon ở trước. Mình khuyến khích icon 16x16, PNG.

Caption

Là những thông tin sẽ hiện ra, mặc định là New Item1, New Item2, ...
Bạn thấy, Mới ..., Mở ..., Thoát đều là những caption đó.

Checked

Thiết lập MenuItem này có được đánh dấu hay chưa, tương đương giá trị True / False.

Default

Thiêt lập MenuItem về mặc định.

Enabled

Thiết lập MenuItem này có cho sử dụng hay không, kích hoạt hay không kích hoạt. Nếu bạn chọn False thì Item đó vẫn hiện nhưng không cho thao tác được. 
Mục này rất hữu ích trong khi viết phần mềm phân quyền.

Hint

Hiển thị gợi ý khi rê chuột vào item.

Shortcut

Tạo tổ hợp phím truy cập nhanh.

Visible

Có hai giá trị True / False tương ứng với khả dụng hay không khả dụng.

Tạo Menu

Để tạo ra một menu, thì bạn sử dụng trình biên tập Menu Editor bằng cách nhấp đúp vào đối tượng bạn vừa mới kéo thả.
Bạn nên kết hợp Menu Editor và thanh tra đối tượng nhé ! Trong MainMenu thì có những MenuItem.

Mời bạn xem video này cho trực quan.


Project kèm theo

 MainMenu.rar
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.