Header Ads

Tìm hiểu các đối tượng trong Lazarus


Bài viết này trình bày cho các bạn những đối tượng được sử dụng trong Lazarus ở mức độ tổng quát - các thanh chứa đối tượng.
Thuật ngữ gốc là The Component Palette, tạm hiểu là các tập hợp những đối tượng thành phần được xếp vào các tab, mỗi tab có nhóm chức năng riêng.

Standard

Tab Standard chứa những đối tượng cơ bản nhất, thường được sử dụng.
Thành phần đối tượng thường được sử dụng: TMainMenu, TPopupMenu, TButton, TLabel, TEdit, TMemo, TToggleBox, TCheckBox, TRadioButton, TListBox, TComboBox, TScrollBar, TGroupBox, TRadioGroup, TCheckGroup, TPanel, TActionList.

Additional

Thành phần đối tượng thường được sử dụng: TBitBtn, TSpeedButton, TStaticText, TImage, TShape, TBevel, TPaintBox, TNotebook, TLabeledEdit, TSplitter, TTrayIcon, TMaskEdit, TCheckListBox, TScrollBox, TApplicationProperties, TStringGrid, TDrawGrid, TPairSplitter, TColorBox, TColorListBox, TChart.

Common Controls


Những thành phần hiện có: TTrackBar, TProgressBar, TTreeView, TListView, TStatusBar, TToolBar, TUpDown, TPageControl, TTabControl, THeaderControl, TImageList, TPopupNotifier.

Dialogs

Dialogs giúp chương trình của bạn giao tiếp với người dùng thông qua những hộp thoại.
Những thành phần đối tượng hiện có: TOpenDialog, TSaveDialog, TSelectDirectoryDialog, TColorDialog, TFontDialog, TFindDialog, TReplaceDialog, TOpenPictureDialog, TSavePictureDialog, TCalendarDialog, TCalculatorDialog, TPrinterSetupDialog, TPrintDialog, TPageSetupDialog.

Data Controls


Cũng là những nhóm tiêu chuẩn, nhưng nó được nhân rộng phạm vi và được bổ sung cho Cơ sở dữ liệu.
Những thành phần đối tượng như: TDBNavigator, TDBText, TDBEdit, TDBMemo, TDBImage, TDBListBox, TDBComboBox, TDBCheckBox, TDBRadioGroup, TDBCalendar, TDBGroupBox, TDBGrid.

System

Gồm những đối tượng giúp sâu vào hệ thống như: TTimer, TIdleTimer, TLazComponentQueue, THtmlHelpDatabase, THtmlBrowserHelpViewer, TProcessUTF8, TAsyncProcess, TProcess, TSimpleIPCClient, TSimpleIPCServer, TXMLConfig, TEventLog.

Misc

Misc viết tắt của miscellaneous, có nghĩa là hổn hợp. Trong tab này tổng hợp những đối tượng có nhóm chức năng khác nhau.
TColorButton, TSpinEdit, TFloatSpinEdit, TArrow, TCalendar, TEditButton, TFileNameEdit, TDirectoryEdit, TDateEdit, TCalcEdit, TFileListBox, TXMLPropStorage, TIniPropStorage, TBarChart, TButtonPanel, TIDEDialogLayoutStorage.

Data Access

TDatasource, TMemDataset, TSdfDataSet, TFixedFormatDataSet, TDbf

LazControls

TDividerBevel, TExtendedNotebook, TListFilterEdit, TTreeFilterEdit, TSortPathEdit, TLvlGraphControl

SynEdit

SynEdit là một trình biên tập đa dòng được tích hợp vào Lazarus, Nó hổ trọ tô sáng như cú pháp, những đoạn mã của nhiều file như HTML, text, rft, ...
TSynEdit, TSynAutoComplete, TSynExporterHTML, TSynMacroRecorder, TSynMemo, TSynPasSyn, TSynFreePascalSyn, TSynCppSyn, TSynJavaSyn, TSynPerlSyn, TSynHTMLSyn, TSynXMLSyn, TSynLFMSyn, TSynUNIXShellScriptSyn, TSynCssSyn, TSynPHPSyn, TSynTeXSyn, TSynSQLSyn, TSynPythonSyn, TSynVBSyn, TSynAnySyn, TSynMultiSyn.

RTTI

RTTI - Runtime Type Information, RTTI có thể được sử dụng để có được một số thông tin meta trong một ứng dụng Pascal.
TTIEdit, TTICombobox, TTIButton, TTICheckBox, TTILabel, TTIGroupBox, TTIRadioGroup, TTICheckGroup, TTICheckListBox, TTIListBox, TTIMemo, TTICalendar, TTIImage, TTIFloatSpinEdit, TTITrackBar, TTIProgressBar, TTIMaskEdit, TTIColorButton, TMultiPropertyLink, TTIPropertyGrid, TTIGrid.

IPro

TIpFileDataProvider, TIpHtmlPanel

Chart

Chứa những đối tượng liên quan đến biểu đồ.

TChart, TListChartSource,TRandomChartSource, TUserDefinedChartSource, TDbChartSource, TChartToolset,TChartAxisTransformations, TChartStyles, TChartLegendPanel, TChartNavScrollBar, TChartNavPanel, TIntervalChartSource, TDateTimeIntervalChartSource, TChartListbox, TChartExtentLink, TChartImageList.

SQLdb

Chứa những thành phần đối tượng giúp chương trình làm việc với Cơ sở dữ liệu. Phổ biến là MySQL.
TSQLQuery, TSQLTransaction, TSQLScript, TSQLConnector, TMSSQLConnection, TSybaseConnection, TPQConnection, TPQTEventMonitor, TOracleConnection, TODBCConnection, TMySQL40Connection, TMySQL41Connection, TMySQL50Connection, TMySQL51Connection, TMySQL55Connection, TMySQL56Connection, TSQLite3Connection, TIBConnection, TFBAdmin, TFBEventMonitor, TSQLDBLibraryLoader.

Pascal Script

Pascal Script là một đối tượng Pascal / Delphi  / Lazarus, tương thích với các trình biên dịch bytecode mà cung cấp một môi trường script cho các chương trình ứng dụng.
TPSScript, TPSScriptDebugger, TPSDllPlugin, TPSImport_Classes, PSImport_DateUtils, TPSImport_DB, TPSImport_Forms, TPSImport_Controls, TPSImport_StdCtrls, TPSCustomPlugin.

Đây là bài viết tổng quát, chi tiết sẽ được cập nhật ở bài viết sau.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.