Header Ads

Khắc phục lỗi "The service OracleMTSRecoveryService was not found"


Trong quá trình cài đặt Oracle 11g DB (phiên bản chuẩn), có thể bạn nhận được thông báo lỗi như sau:

Error in starting the service. The service OracleMTSRecoveryService was not found.


Cách khắc phục

Để giải quyết vấn đề này, khi mà có thông báo lỗi hiện lên, bạn cứ để đó.
  • Mở regedit và đi đến Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\service\OracleMTSRecoveryService
  • Sửa đổi thẻ ImagePath, thay đổi đường dẫn đến thư mục mà bạn cài Oracle
  • Mở lại trình cài đặt Oracle, chọn Retry để thử lại
  • Thế là vấn đề được giải quyết.

Trong trường hợp của tôi, ImagePath của tôi sẽ có giá trị: C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\omtsreco.exe "OracleMTSRecoveryService"

Bạn cần chắc chắn rằng thư mục bạn sẽ cài Oracle, mặc định được cài vào thư mục "C:
\app\"

Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.