Header Ads

Hướng dẫn sửa lỗi không thể kết nối VPN


Khi bạn kết nối VPN thì gặp thông báo lỗi sau:
Can't connect to XXX.
A connection to the remote computer could not be established. You might need to change the network settings for this connection.


Cách khắc phục

  1. Mở Device Manager
  2. Tìm đến mục Network Adapters
  3. Gỡ bỏ WAN Miniport (IP), WAN Miniport(IPv6) và WAN Miniport (PPTP)
  4. Chọn mục Action → Scan for hardware changes
  5. Những thành phần mà bạn vừa gỡ bỏ, giờ đã thấy nó xuất hiện lại rồi
  6. Thử kết nối lại nào.


Chúc bạn sửa lỗi thành công!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.