Header Ads

Acceptance Testing là gì?

Acceptance testing - Kiểm thử chấp nhận, là một kỹ thuật kiểm thử được thực hiện để xác định hệ thống phần mềm có đạt được những yêu cầu kỹ thuật hay không.

Mục đích chính của Kiểm thử này là để đánh giá hệ thống với những yêu cầu của doanh nghiệp và xác nhận nếu hệ thống đáp ứng được những tiêu chí yêu cầu để chuyển đến người dùng cuối.

Kiểm thử chấp nhận có nhiều dạng như sau:
 • Kiểm thử chấp nhận người dùng
 • Kiểm thử chấp nhận doanh nghiệp
 • Kiểm thử Alpha
 • Kiểm thử Beta

Kiểm thử phần mềm trong chu trình phát triển phần mềm

Sơ đồ sau đây sẽ giải thích vị trí Kiểm thử chấp nhận trong Chu trình phát triển phần mềm.
Các trường hợp kiểm thử chấp nhận đều được thử hiện với dữ liệu mẫu hoặc một kịch bản kiểm thử, sau đó kết quả được so sánh với kịch bản mong đợi.

Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận được xác định trên cơ sở những thuộc tính cơ bản sau:
 • Chức năng đầy đủ và chính xác
 • Toàn vẹn dữ liệu
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Khả năng sử dụng
 • Hiệu suất
 • Tính kịp thời
 • Bảo mật và Khả dụng
 • Khả năng cài đặt và nâng cấp
 • Khả năng mở rộng quy mô
 • Tài liệu


Kế hoạch kiểm thử Chấp nhận - Các thuộc tính

Các hoạt động kiểm thử chấp nhận được thực hiện trong các giai đoạn. Đầu tiên, các kiểm thử cơ bản được thực hiện, và nếu kết quả đạt yêu cầu thì sẽ thực hiện thêm những kịch bản phức tập hơn nữa.

Kế hoạch kiểm thử chấp nhận có những thuộc tính sau:
 • Giới thiệu
 • Danh mục Kiểm thử chấp nhận
 • Môi trường hoạt động
 • ID trường hợp kiểm thử
 • Tiêu đề của bài kiểm thử
 • Đối tượng kiểm thử
 • Thủ tục kiểm thử
 • Lịch kiểm thử
 • Các tài nguyên


Các hoạt động Kiểm thử chấp nhận được thiết kế để đi đến một trong các kết luận sau:
 • Chấp nhận hệ thống để phân phối
 • Chấp nhận hệ thống sau khi chỉnh sửa những yêu cầu được đưa ra.
 • Không chấp nhận hệ thống.


Báo cáo Kiểm thử chấp nhận - Các thuộc tính

Các báo cáo Kiểm thử chấp nhận có các thuộc tính sau:
 • Số nhận dạng báo cáo
 • Tóm tắt các kết quả
 • Các biến thể
 • Các khuyến nghị
 • Tóm tắt danh sách những việc cần làm (To-DO List)
 • Quyết định phê duyệt.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.