Header Ads

Chuyên mục Từ điển Kiểm thử phần mềm


Kiểm thử là quá trình đánh giá một hệ thống hoặc những thành phần của nó với mục đích xác định xem nó có đáp ứng được những yêu cầu đặt ra hay không.

Kiểm thử được thực hiện trong hệ thống theo thứ tự để tìm ra những sai sót, lỗi hoặc những thiếu sót so với yêu cầu thực tế.

Đối tượng hướng đến

Từ điển này được soạn ra để giải thích những thuật ngữ liên quan đến công việc Kiểm thử phần mềm. Là tài liệu tham khảo cho các bạn quan tâm đến công việc thú vị này.

Yêu cầu

Trước khi tìm hiểu các thuật ngữ trong từ điển này, bạn cần có những hiểu biết cơ bản về Chu trình phát triển phần mềm, về lập tình phần mềm bằng việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.