Header Ads

Tổng quan về Kỹ thuật phần mềm

 
Trước khi tìm hiểu về chuyên mục này, chúng ta cần hiểu Kỹ thuật phần mềm là gì.

Thuật ngữ này được tạo nên từ hai từ là: Kỹ thuật (Engineering) và Phần mềm (Software):
  • Phần mềm rộng hơn so với mã chương trình. Một chương trình chỉ là mã có thể thực thi để phục vụ cho vài mục đích tính toán. Phần mềm được xem là một tập hợp những mã lập trình có thể thực thi, gắn với thư viện và tài liệu. Phần mềm khi đã được tạo ra cho một yêu cầu nhất định được gọi là Sản phẩm phần mềm.
  • Kỹ thuật là tất cả về phát triển sản phẩm, sử dụng các nguyên tắc và phương pháp khoa học được xác định rõ ràng.
Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) là một nhánh kỹ thuật gắn liền với sự phát triển của các sản phẩm phần mềm bằng cách sử dụng các nguyên tắc khoa học, các phương thức và các thủ tục được xác định rõ ràng. Kết quả của Kỹ thuật phần mềm là sản phẩm phần mềm hiệu quả và đáng tin cậy.

Các định nghĩa

IEEE đinh nghĩa Kỹ thuật phần mềm như sau:
  1. Là việc tiếp cận có hệ thống, có định lượng để phát triển, vận hàng và bảo trì phần mềm; Là việc ứng dụng kỹ thuật vào phần mềm.
  2. Nghiên cứu cách tiếp cận như định nghĩa trên.

Fritz Bauer, một nhà khoa học máy tính người Đức, định nghĩa Kỹ thuật phần mềm như sau:
 Kỹ thuật phần mềm là việc thiết lập và sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật để có được phần mềm kinh tế đáng tin cậy và hoạt động hiệu quả trên máy thực.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.