Header Ads

Chuyên mục Kỹ thuật phần mềm


Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) là một nhánh kỹ thuật gắn liền với sự phát triển của các sản phẩm phần mềm bằng cách sử dụng các nguyên tắc khoa học, các phương thức và các thủ tục được xác định rõ ràng.
Kết quả của Kỹ thuật phần mềm là sản phẩm phần mềm hiệu quả và đáng tin cậy.

Việc quản lý dự án phần mềm có phạm vi rộng hơn các tiến trình kỹ thuật phần mềm vì nó liên quan đến giao tiếp, hỗ trợ sản phẩm trước và sau bàn giao, ...

Chuyên mục này sẽ đưa ra cho bạn sự hiểu biết cơ bản về sản phẩm phần mềm, quá trình phát triển và thiết kế phần mềm, ... Hi vọng sau khi kết thúc chuyên mục này, bạn sẽ trang bị được kiến thức về Kỹ thuật phần mềm.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế và phát triển cho những bạn quan tâm đến miền phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, ...

YÊU CẦU

Chuyên mục này được thiết kế cho các bạn có kiến thức nền về các hệ thống phần mềm, quá trình phát triển phần mềm. Nguyên lý máy tính có thể hữu ích thêm cho các bạn.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.