Header Ads

Kiểm tra kết nối Internet với Lazarus Pascal


Đôi khi bạn phát triển một phần mềm nào đó mà cần đến kết nối Internet, bạn cần kiểm tra xem Internet có khả dụng hay không. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn viết trên Lazarus IDE bằng ngôn ngữ Pascal.

Hướng dẫn

 • Khởi động Lazarus IDE lên
 • Tạo ra một project mới: Project → New Project → Application → OK
 • Kéo thả TLabel và TTimer (từ tab System). Bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước form theo ý bạn thích.
Form của tôi sẽ có dạng:


Nhấp đúp chuột vào TTimer (hoặc Timer1 - tên mặc định khi kéo ra) và nhập đoạn code sau đây:

// Nguồn tham khảo: delphidabbler.com
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 Flags: Windows.DWORD; // Cờ để qua Hàm API
begin
 Flags := 0;
 if (WinInet.InternetGetConnectedState(@Flags, 0)) then
  Label1.Caption:='Đã kết nối'
 else
  Label1.Caption:='Mất kết nối';
end;

Bây giờ quay lên trên và thêm hai thư viện như sau:

uses ..., windows, wininet;

Bây giờ biên dịch và thực thi project (F9 hoặc Run  → Run), chương trình sẽ cho kết quả như sau:


Bây giờ nếu máy tính được kết nối Internet, nó sẽ hiển thị "Đã kết nối". Ngược lại sẽ hiển thị "Mất kết nối".

Tải về mã nguồn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.