Header Ads

Chuyên mục Network Simulator

NS (Network Simulation) chương trình phần mềm dạng hướng đối tượng được sử dụng để mô phỏng lại các sự kiện xảy ra trong hệ thống mạng à yêu cầu, đặc tính vận hành của hệ thống mạng thực.
NS được sử dụng để mô phỏng LAN và WAN .

Hệ mô phỏng NS-2 được phát triển ở trường đại học Berkeylay từ năm 1989, là một phần trong dự án VINT (Virtual Internet Testbed) của phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế cho sinh viên nghiên cứu về mô phỏng mạng bằng phần mềm NS2. Chuyên mục theo tinh thần thực hành chủ yếu, sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận và sử dụng NS2.

YÊU CẦU

Trước khi tiếp cận chuyên mục này, yêu cầu bạn phải có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, ngôn ngữ TCL (Tool Command Language).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.