Header Ads

Tổng quan về ngôn ngữ Pascal

Pascal được ví như ngôn ngữ học đường, ban đầu được phát triển vào đầu những năm 1970 bởi Niklaus Wirth. Nó được phát triển cho giảng dạy lập trình như một ngôn ngữ có hệ thống để phát triển những chương trình một cách hiệu quả.


Pascal là một ngôn ngữ dựa trên Algol và bao gồm nhiều cấu trúc của Algol. Pascal cung cấp một vài kiểu dữ liệu và cấu trúc lập trình, dễ hiểu và dễ viết chương trình.

Pascal phổ biến và lớn mạnh trong giảng dạy vì những lý do sau:

 • Dễ học, dễ hiểu, dễ viết chương trình.
 • Ngôn ngữ có cấu trúc
 • Thủ tục rõ ràng, chương trình hiệu quả và đáng tin cậy.
 • Nó có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau.


Đặc điểm của ngôn ngữ Pascal

Pascal có những đặc điểm sau:

 • Pascal là một ngữ mạnh mẽ.
 • Nó cung cấp trình kiểm tra lỗi.
 • Nó cung cấp những kiểu dữ liệu như mảng, bản ghi, tập tin, tập hợp, ...
 • Nhiều cấu trúc lập trình.
 • Hỗ trợ lập trình có cấu trúc thông qua hàm và thủ tục.
 • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP).


Sự kiện về Pascal

 • Pascal được mang tên của Blaise Pascal - một nhà Toán học, Vật Lý học người Pháp và là người tiên phong trong việc phát triển máy tính.
 • Niklaus Wirth phát triển ngôn ngữ Pascal năm 1970.
 • Pascal dựa trên kiểu cấu trúc khối của ngôn ngữ lập trình Algol.
 • Chuẩn Pascal ISO 7185 ban đầu được phát hành năm 1983.
 • Pascal là một ngôn ngữ bậc cao chính dùng để phát triển trong Apple Lisa vào những năm đầu của Mac.

Tại sao nên học Pascal?

 • Pascal cho phép người lập trình định nghĩa kiểu dữ liệu phức tạp và xây dựng cấu trúc dữ liệu động và đệ quy như danh sách, cây, đồ thị, ....
 • Pascal cung cấp những tính năng như bản ghi, liệt kê, biến phân phối động kết hợp với con trỏ, tập hợp.
 • Pascal cho phép định nghĩa các thủ tục ở các mực độ khác nhau theo chiều sâu. Điều này cung cấp một môi trường lập trình tuyệt vời cho việc học lập trình.


Những phần mềm sử dụng Pascal:

 • Skype
 • Total Commander
 • TeX
 • Macromedia Captivate
 • Apple Lisa
 • Các game trên máy tính
 • Hệ thống nhúng

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.