Header Ads

Cấu trúc chương trình Pascal

Trước khi chúng ta học về ngôn ngữ Pascal, tôi sẽ nêu ra cấu trúc chương trình Pascal, mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong những bài viết sắp tới.

Cấu trúc chương trình Pascal


Một chương trình Pascal bao gồm những phần sau đây:

 • Tên chương trình
 • Khai báo sử dụng thư viện (câu lệnh uses)
 • Định nghĩa kiểu dữ liệu (type)
 • Khai báo hằng
 • Khai báo biến
 • Khai báo thủ tục
 • Khai báo hàm
 • Khối chương trình chính
 • Câu lệnh và biểu thức bên trong mỗi khối
 • Chú thích.

Mỗi chương trình Pascal tổng quát có những câu lệnh đầu. khai báo và thực thi các phần theo thứ tự nhất định. Định dạng sau cho thấy cú pháp cơ bản của một chương trình pascal:


Ví dụ chương trình "Xin chào"

Mã Pascal đơn giản dưới đây sẽ in ra chữ "Xin chao cac ban!".


Chương trình sau khi thực thi sẽ có kết quả như sau:

Hãy để tôi giải thích từng phần của chương trình trên như sau:
 • Dòng đầu tiên của chương trình: program XinChao;- xác định tên cho chương trình.
 • Dòng thứ hai: uses crt; - Đây là một câu lệnh tiền xử lý, nghĩa là nó báo với trình biên dịch thêm thư viện crt trước khi tiếp tục biên dịch chương trình.
 • Các dòng lệnh tiếp theo được bao bọc bởi cặp BeginEnd - là khối chương trình chính. Mỗi khối lệnh trong Pascal (còn gọi là câu lệnh ghép) đều được bao bởi Begin End;. Tuy nhiên khi kết thúc khối chương trình chính, sau End sẽ là dấu chấm (.) thay vì dấu chấm phẩy (;).
 • Câu lệnh Begin của khối chương trình chính là nơi mà chương trình bắt đầu thực thi.
 • Nội dung bên trong cặp (* ... *) là chú thích cho chương trình, sẽ được trình biên dịch bỏ qua.
 • Câu lệnh writeln('Xin chao cac ban!'); sử dụng thủ tục writeln có sẵn trong Pascal để hiển thị nội dung "Xin chao cac ban!" ra màn hình.
 • Câu lệnh readkey; cho phép dừng màn hình cho đến khi người dùng nhấn một phím bất kỳ. Nó là một phần trong thư viện Crt;
 • Câu lệnh cuối cùng: End. - kết thúc chương trình.


Biên dịch và thực thi chương trình

Bây giờ bạn hãy thực hành ví dụ trên:
 • Mở Free Pascal IDE, gõ đoạn code đã gợi ý ở trên.
 • Lưu tập tin với tên XinChao.pas.
 • Nhấn phím F9 để biên dịch chương trình.
 • Nếu không có báo lỗi, bạn nhấn tiếp Ctrl + F9 để thực thi chương trình vừa biên dịch.
 • Bạn sẽ thấy dòng chữ "Xin chao cac ban!" in trên màn hình và chương trình sẽ đợi bạn nhấn một phím bất kỳ.

Bạn hãy thử và cho biết cảm nghĩ của mình nhé.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.