Header Ads

Bài 2 - Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


Câu hỏi 1:

Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?


Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ máy có thể hiểu chỉ gồm một dãy các số 0 và 1. Nó rất khó hiểu, khó nhớ, khó lập trình và các lập trình viên gặp khó khăn rất nhiều. Vì vậy cần có ngôn ngữ bậc cao để con người có thể viết, đọc, hiểu được mã nguồn chương trình và có tính gợi nhớ cao.

Câu hỏi 2:

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Chương trình dịch là một chương trình chuyên từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích nhất định mà không làm mất đi ý nghĩa của chương trình nguồn. Thông thường là chuyển từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Như ta đã biết, máy tính chỉ hiểu ngôn ngữ máy gồm dãy các số 0 và 1. Con người viết chương trình bằng ngôn ngữ bậc cao. Máy tính không thể hiểu được ngôn ngữ đó nên cần một chương trình trung gian để chuyển ngôn ngữ bậc cao mà con người viết sang ngôn ngữ máy có thể hiểu và thực thi. Đó là tại sao cần phải có chương trình dịch.

Câu hỏi 3:

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Biên dịch Thông dịch
Đọc và dịch toàn bộ mã nguồn trong một lần Đọc và dịch từng câu lệnh trong mã nguồn
Thực thi chương trình vừa biên dịch được Thực thi từng câu lệnh sau khi câu lệnh đó được dịch xong
Chương trình có thể được lưu trữ để dùng về sau Không được lưu trữ để dùng về sau.

Câu 4:

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Tên dành riêng, còn gọi là từ khóa, là tên mà được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định mà người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.
Ví dụ: program, uses, const, ...

Tên chuẩn, là những tên được ngôn ngữ lập trình dùng với một ý nghĩa xác định nào đó. Tuy nhiên người lập trình có thể khai báo và sử dụng với ý nghĩa và mục đích khác.
Ví dụ: abs, integer, real, ...

Câu 5:

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Ví dụ như: tinhoc11, tin_hoc_11, soctrang, ...

Câu 6:

Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp:


Biểu diễn Nhận định Giải thích
150.0 Đúng Hằng biểu diễn số thực
-22 Đúng Hằng biểu diễn số nguyên
6,23 Sai Để biểu diễn số thực, phải dùng dấu chấm thay cho dấu phẩy
'43' Đúng Hằng biểu diễn chuỗi ký tự
A20 Sai Không biểu diễn hằng nào cả, nếu bỏ A ta được hằng số nguyên
1.06E-15 Đúng Hằng biểu diễn số thực
4+6 Sai Đây là biểu thức chứ không phải hằng
'C Sai Thiếu dấy nháy (') để thành hằng ký tự
'TRUE' Đúng Hằng biểu diễn chuỗi ký tự

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.