Header Ads

Chú thích trong VBA


Chú thích được sử dụng để ghi lại giải thích một đoạn lệnh nào đó, thông tin nào đó, ... làm cho chương trình dễ đọc và dễ hiểu hơn. Những lập trình viên khác có thể làm việc tiếp tục mã nguồn của bạn dựa vào những chú thích này.


Những chú thích sẽ được bỏ qua, không ảnh hưởng gì đến quá trình thực thi của chương trình. Chú thích có thể chứa thông tin như được phát triển bởi ai, khi nào và được ai chỉnh sửa, chương trình làm công việc gì, ...

Chú thích trong VBA có thể được sử dụng theo 2 cách:

1. Dùng dấy nháy đơn

Bất kỳ nội dung nào được bất đầu với dấu nháy đơn ( ' ) đều được xem là chú thích. Ví dụ:

' Ham nay dung de tinh tong a va b
' Viet boi : Nguyen Van Non
' Ket qua tra ve : Tong cua a va b

2. Dùng từ khóa REM

Bạn có thể dùng từ REM để bắt đầu một chú thích, Ví dụ:

REM Ham nay dung de tinh tong a va b
REM Chinh sua boi  : Tin Hoc Soc Trang

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.