Header Ads

Tổng quan về LISP


John McCarthy đã phát minh ra ngôn ngữ LISP năm 1958, không lâu từ sau sự phát triển của FORTRAN. Nó được sử dụng đầu tiên bởi Steve Russell trên máy tính IBM 704.
Nó là ngôn ngữ riêng biệt thích hợp cho những chương trình Trí tuệ nhân tạo ví nó xử lý thông tin tượng trưng một cách hiệu quả.


Common LISP (LISP thông dụng) được hình thành trong những năm 1980 và 1990, trong một sự nổ lực thống nhất công việc của các nhóm làm việc. Kế vị Maclisp giống ZetaLisp và NIL (New Implementation of Lisp), vv ...

Nó được sử dụng như một ngôn ngữ chung, có thể dễ dàng mở rộng để thực hiện cụ thể.
Các chương trình viết bằng Common LISP không phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của máy, chẳng hạn như độ dài từ, vv ...

Đặc điểm chung của LISP

 • Là máy độc lập
 • Sử dụng phương pháp thiết kế lặp, dễ dàng mở rộng.
 • Cho phép cập nhật các chương trình tự động.
 • Cung cấp gỡ rối bậc cao.
 • Cung cấp lập trình hướng đối tượng nâng cao.
 • Cung cấp hệ thống khổng lồ thích hợp.
 • Cung cấp dữ liệu phạm vi rộng như đối tượng, cấu trúc, danh sách, vec-tơ, mảng động (mảng có thể điều chỉnh được), ...
 • Cung cấp hệ thống điều hướng đối tượng.
 • Cung cấp đầy đủ thư viện vào ra I/O (Input/Output).
 • Cung cấp cấu trúc điều khiển mở rộng.

Các ứng dụng xây dựng bằng LISP 

 • Emacs
 • G2
 • AutoCad
 • Igor Engraver
 • Yahoo Store

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.