Header Ads

Cấu trúc chương trình C#

Bài viết này sẽ tìm hiểu cấu trúc của chương trình C#

Chương trình C# đầu tiên

Một chương trình C# cơ bản gồm những phần sau đây:

 • Khai báo Namespace.
 • Các lớp (class)
 • Phương thức của lớp
 • Thuộc tính của lớp
 • Phương thức Main (Phương thức chính - phương thức mà chương trình chạy đầu tiên)
 • Câu lệnh và biểu thức
 • Chú thích
Note Trong C#, chúng tôi sẽ dùng thuật ngữ Phương thức (Method) thay cho hàm trong C/C++.

Ví dụ
using System;
namespace CT_DauTien
{
  class XinChao
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     /* Chuong trinh C# dau tien cua toi */
     Console.WriteLine("Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi thì  bạn sẽ nhận được kết quả:


Giải thích đoạn mã trên:

Dòng 1

using System;
Từ khóa using được sử dụng để thêm namespace System vào chương trình. 
System là tên một namespace
Một chương trình có thể có nhiều câu lệnh using.

Dòng 2

namespace CT_DauTien;
Đây là khai báo namespace (namespace - là bộ sưu tập các lớp class).
CT_DauTien chứa lớp XinChao.

Dòng 4

class XinChao
Đây là dòng khai báo lớp tên là XinChao, lớp XinChao chứa dữ liệu và các phương thức mà chương trình thực hiện. Một lớp có thể chứa nhiều phương thức khác nhau.

Dòng 6

 static void Main(string[] args)
Định nghĩa phương thức Main(), là phương thức mà chương trình sẽ thực thi. Phương thức Main() định nghĩa lớp nào sẽ thực thi.

Dòng 8

/* Chuong trinh C# dau tien cua toi */
Đây là chú thích cho mã nguồn chương trình dễ đọc và dễ hiểu hơn, những chương trình sẽ bỏ qua chú thích khi biên dịch.

Dòng 9

Console.WriteLine("Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban");
Đây là câu lệnh in ra màn hình dòng chữ Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban
WriteLine là phương thức của lớp Console
Lớp Console được định nghĩa trong namespace System.

Dòng 10

Console.ReadKey();
ReadKey() là phương thức dừng màn hình, chờ cho đến khi bạn nhấn phím bất kỳ.

Lưu ý những điều sau đây:


 • Trong C# phân biệt chữ hoa và chữ thường (A khác a)
 • Tất cả các câu lệnh và biểu thức đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
 • Phương thức Main() là phương thức mà chương trình thực hiện đầu tiên.
 • Không giống như Java, tên tập tin C# có thể khác tên các lớp.

Biên dịch và thực thi chương trình C#

Mở chương trình Visual Studio 2015 và thực hiện theo những bước sau:

Trên thanh Menu, chọn File » New » Project ...


Tại mục Templates, chọn Visual C# » Windows » Console Application


Đặt tên cho project của bạn rồi nhấn OK.
Project vừa tạo sẽ xuất hiện trong Solution Explorer.

Viết mã trong trình soạn thảo mã (Code Editor).

Hoặc bạn có thể sao chép từ ví dụ trong bài viết này rồi dán vào và trải nghiệm:


Nhấn nút  hoặc nhấn phím F5 để chạy ứng dụng.

Một cửa sổ hiện ra dòng chữ: Tin Hoc Soc Trang xin chao cac banKhông có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.