Header Ads

Những quy tắc cơ bản trong C#


C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp Hướng đối tượng, một đối tượng gồm nhiều thuộc tính và sự kiện khác nhau.

Ví dụ chúng ta xét đối tượng là một hình chữ nhật.
Nó có thuộc tính là chiều dài và chiều rộng. Tùy vào mục đích mà có nhiều cách để gán giá trị cho chiều dài và chiều rộng (nhập từ bàn phím, gán trực tiếp, ...)
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ gán trực tiếp: chiều dài là 3.4 và chiều rộng 2.6

Ví dụ

using System;
namespace DienTichHCN
{
  class HCN
  {
    // member variables
    double dai;
    double rong;
    public void GiaTri()
    {
      dai = 3.4;
      rong = 2.6;
    }
    public double DienTich()
    {
      return dai * rong;
    }
    public void XuatKetQua()
    {
      Console.WriteLine("Dai: {0}", dai);
      Console.WriteLine("Rong: {0}", rong);
      Console.WriteLine("Dien Tich: {0}", DienTich());
    }
  }

  class ThucHien
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HCN r = new HCN();
      r.GiaTri();
      r.XuatKetQua();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi thì sẽ nhận được kết quả:

Từ khóa using

Câu lệnh đầu tiên trong bất kỳ chương trình C# nào là:
using System;
Từ khóa using dùng để thêm namespace vào trong chương trình của bạn. Một chương trình có thể có nhiều cầu lệnh using.

Từ khóa class

Từ khóa class dùng để khai báo lớp trong chương trình C#.

Chú thích trong C#

Chú thích để dùng giải thích  trong mã nguồn. Trình biên dịch sẽ bỏ qua chú thích khi biên dịch
Có hai loại chú thích
Chú thích trên nhiều dòng: Dùng /**/
Chú thích trên một dòng: Dùng //

Chú thích

/* Đây là chú thích
trên nhiều dòng
khác nhau */

// Đây là chú thích trên một dòng

Biến thành viên

Biến là các thuộc tính và dữ liệu con của một lớp, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Trong ví dụ trên HCN có hai biến thành viên là dairong.

Hàm thành viên

Hàm là được quy định để làm một nhiệm vụ công việc cụ thể. Các hàm thành viên trong một lớp được khai báo trong lớp đó.
Lớp HCN có 3 hàm thành viên là:

 • GiaTri
 • DienTich
 • XuatKetQua

Định danh

Định danh là tên được dùng để xác định một lớp, biến, hàm, phương thức, hay bất kỳ đối tượng nào người dùng định nghĩa.
Việc đặt tên phải tuân theo những quy tắc sau đây:
 • Tên phải bắt đầu bằng một chữ cái, có thể theo sau nó là một chuỗi các chữ cái, chữ số (0 - 9) và dấu gạch dưới.
 • Tên không được bắt đầu bằng một số
 • Tên không được chứa những kỳ tự đặc biệt như ? - +! @ # % ^ & * ( ) [ ] { } . ; : " ' / và \. Tuy nhiên, dấu gạch dưới ( _ ) được chấp nhận.
 • Tên không được trùng với từ khóa trong C#.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.