Header Ads

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C/C++

Bài viết sẽ trình bày những kiểu dữ liệu trong C/C++

1. Số nguyên


Tên kiểu: int
Kích thước: 2 bytes
Phạm vi biểu diễn giá trị: -32768 đến 32767
Các phép toán áp dụng được trên kiểu int:
 • Các phép toán số học: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), chia lấy phần dư (%).
 • Các phép toán so sánh: <, <=, >, >=, ==, !=
 • Các phép toán dịch chuyển số học: >> và <<
 • Các phép toán trên bit: ~ (not bit), & (and bit), | (or bit), ^ (xor bit).


CHÚ Ý: Số nguyên chia số nguyên, kết quả là số nguyên.
VÍ DỤ: 7/2 = 3

2. Số thực (độ chính xác đơn - 6 chữ số  lẻ)

Tên kiểu: float
Kích thước: 4 bytes
Phạm vi biểu diễn giá trị: -3.4E-38 đến 3.4E+38
Các phép toán áp dụng được trên kiểu float:
 • Các phép toán số học: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/).
 • Các phép toán so sánh: <, <=, >, >=, ==, !=


CHÚ Ý: Kiểu số thực không có phép lấy phần dư (%).

3. Số thực (độ chính xác kép - 15 chữ số lẻ)

Tên kiểu: double
Kích thước: 8 bytes
Phạm vi biểu diễn giá trị: -1.7E-308 đến 1.7E+308
Các phép toán áp dụng được trên kiểu double: như kiểu float.

4. Kí tự

Tên kiểu: char
Kích thước: 1 bytes
Phạm vi biểu diễn giá trị: -128 đến 127
Các phép toán áp dụng được trên kiểu char:
 • Các phép toán số học: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/).
 • Các phép toán so sánh: <, <=, >, >=, ==, !=


LƯU Ý

Để mở rộng các kiểu dữ liệu cơ sở, C/C++ đưa thêm các tiền tố: short, long, unsigned, signed vào trước tên các kiểu cơ sở như sau:
 • unsigned char: 1 bytes (0 đến 256)
 • unsigned int: 2 bytes (0 đến 65535)
 • unsigned long int: 4 bytes (0 đến 4294967295)
 • long int: 4 bytes (-2147483648 đến 2147483647)
 • long double: 10 bytes (-3.4E-4932 đến 1.1E+4932)


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.