SEO

Thương mại điện tử

Thủ thuật

Bài viết gần đây

Những mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử

9:30 CH Thêm bình luận

Những mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử nói chung có thể phân loại như sau:

 • Doanh nghiệp - với - Doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp - với - Khách hàng
 • Khách hàng - với - Khách hàng
 • Khách hàng - với - Doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp - với - Chính phủ
 • Chính phủ - với - Doanh nghiệp
 • Chính phủ - với - Công dân


Chuyên mục Giải thuật Di truyền

9:35 CH Thêm bình luận

Chuyên mục này bao gồm nhiều chủ đề về Giải thuật Di truyền. Từ chuyên mục này, bạn có khả năng hiểu được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản liên quan trong Giải thuật Di truyền. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về đột biến, chọn lọc tự nhiên và những vấn đề khác nữa.

CPU trong máy tính

10:09 SA Thêm bình luận
CPU bao gồm những tính năng sau:
 • CPU được ví như bộ não của máy tính.
 • CPU thực hiện tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu
 • Nó lưu trữ dữ liệu, các kết quả trung gian và câu lệnh (chương trình).
 • Nó điều khiển hoạt động tất cả các thành phần của máy tính.


Các thành phần trong máy tính

9:55 SA Thêm bình luận
Tất cả các máy tính đều có chung một cấu trúc logic cơ bản và thực hiện 5 hoạt động cơ bản sau để thu được những thông tin khả dụng cho người dùng.

STT Hoạt động Mô tả
1 Nhận đầu vào Là quá trình nhập vào dữ liệu và câu lệnh vào hệ thống máy tính.
2 Lưu trữ dữ liệu Lưu trữ dữ liệu và câu lệnh để khi cần là có thể lấy ra.
3 Xử lý dữ liệu Thực hiện các tính toán, phép tính logic trên dữ liệu để chuyển nó về thông tin có ích.
4 Xuất thông tin Quá trình xuất ra thông tin hữu ích hoặc kết quả cho người dùng bằng cách in ra báo cao hoặc hiển thị trực quan.
5 Kiểm soát luồng công việc Điều hướng công việc và trình tự trong dãy, trong đó các hoạt động trên được thực hiện.