Header Ads

Tạo ra các biến thể môi trường trong PostmanTrong quá trình kiểm thử, bạn cũng sẽ cần thiết lập nhiều môi trường khác nhau phục vụ việc kiểm thử. Chúng ta có thể phân ra các dạng môi trường như: DEV (Development) dùng cho các lập trình viên trong quá trình phát triển phần mềm, UT (Unit Testing) dùng cho việc kiểm thử nội bộ trước khi UAT với khách hàng, PROD (Production) là môi trường mà hệ thống chạy chính thức.

Biến thể môi trường sẽ cho phép lựa chọn giữ và lặp lại các tham số trong các request, các bộ sưu tập, script mà bạn thêm vào và các phần khác. Nếu chúng ta cần sửa đổi một giá trị của tham số, chúng ta cần làm điều đó chỉ ở một nơi duy nhất thay vì phải thay đổi lần lượt trên từng mỗi request. Do đó, chức năng này giúp tiết kiệm thời gian kiểm thử, giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi và tăng hiệu suất.

Trong Postman, một môi trường bao gồm một cặp khóa-giá trị. Khi chúng ta tạo ra các môi trường, chúng ta có thể sửa đổi các cặp khóa-giá trị và điều đó sẽ tạo ra các phản hồi đa dạng từ các máy chủ khác nhau trong cùng một yêu cầu. Chúng ta xem Khóa trong cặp khóa−giá trị trong môi trường là một biến môi trường. Có thể có nhiều môi trường và mỗi môi trường cũng có thể có nhiều biến. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm việc với một môi trường duy nhất vào một thời điểm nhất định.

Tóm lại là với một môi trường thì nó cho phép thực thi các yêu cầu và bộ sưu tập trong một tập dữ liệu đa dạng. Chúng ta có thể tạo ra các môi trường khác nhau cho production (chính thức), kiểm thử và phát triển. Mỗi môi trường này sẽ có các tham số khác nhau như địa chỉ URL của API, header, body, mật khẩu, ...

Tạo một môi trường trong Postman

Để tạo một môi trường mới trong Postman,  chúng ta cần thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Điều hướng đến mục New trong vùng menu chính. sau đó chọn Environment.


Bước 2: Một hộp thoại mới xuất hiện, chúng ta cần phải nhập tên môi trường, mặc định tên mới sẽ là New Environment. Sau đó, chúng ta sẽ thêm các biến môi trường cùng giá trị của nó.


Ví dụ trong bài viết này, mình sẽ thêm hai biến trong môi trường DEV lần lượt là: latitude với giá trị là 52.52 và longitude có giá trị là 13.41.Bước 3: Môi trường mới (DEV) được thể hiện trong danh sách môi trường, bên dưới mục No environment.Bước 4: Chọn môi trường DEV và nhập {{latitude}}{{longitude}} vào thanh địa chỉ tại vị trí mà sẽ được thay thế bằng giá trị của nó. Lưu ý là để sử dụng một biến môi trường trong một yêu cầu, chúng ta phải bao quanh nó bằng hai dấu ngoặc nhọn kép ({{<tên biến Môi trường>}}).

Bước 5: Sau đó, nhấp vào nút Send. Chúng ta đã nhận được Mã phản hồi 200 OK (có nghĩa là yêu cầu đã thành công).


Phạm vi của một biến môi trường

Phạm vi của một biến môi trường chỉ nằm trong môi trường mà nó được tạo ra. Điều này có nghĩa là nó có phạm vi cục bộ giới hạn trong một môi trường đó. Nếu chúng ta chọn một môi trường khác, và cố gắng truy cập vào cùng một biến môi trường, chúng ta sẽ nhận được một thông báo lỗi.

Trong bài viết này, chúng ta đã tạo ra hai biến môi trường là latitude longitude trong môi trường DEV và khi gửi một yêu cầu GET, chúng ta đã nhận được phản hồi mong muốn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng sử dụng cùng một biến môi trường latitude từ một môi trường khác mà nó không tồn tại, ví dụ môi trường PROD thì chúng ta sẽ nhận được thông báo lỗi. Màn hình dưới đây hiển thị lỗi mà chúng ta có thể nhận được nếu chúng ta sử dụng cùng một biến môi trường mà nó không tồn tại ở một môi trường khác.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.