Header Ads

Khắc phục lỗi "Apache shutdown unexpectedly" trên XAMPP, Apache


Khi làm việc với XAMPP, bạn có thể gặp thông báo sau:
16:50:25 [Apache] Status change detected: running
16:50:26 [Apache] Status change detected: stopped
16:50:26 [Apache] Error: Apache shutdown unexpectedly.
16:50:26 [Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
16:50:26 [Apache] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
16:50:26 [Apache] Press the Logs button to view error logs and check
16:50:26 [Apache] the Windows Event Viewer for more clues
16:50:26 [Apache] If you need more help, copy and post this
16:50:26 [Apache] entire log window on the forums
Như trong thông báo lỗi đã giải thích là một cổng nào đó đã bị chiếm quyền trước rồi. Có thể là Skype hoặc một ứng dụng nào đó.

Các bạn làm theo những bước sau để giải quyết vấn đề nhé:

Bước 1 - Từ Bảng điều khiển của XAMPP, ở mục Apache, bạn click vào nút Config và chọn Apache (httpd.conf).

Bên trong tập tin httpd.conf, tìm đoạn sau:
Listen 80
Và thay đổi 80 thành một số (cổng) bất kỳ mà bạn muốn. Ở đây mình thay cổng 8080:
Listen 80
Sau đó tìm tiếp đoạn:
ServerName localhost:80
thay 80 thành 8080
ServerName localhost:8080
Bước 2 - Từ bảng điều khiển của XAMPP, tại mục Appache, click vào nút Config một lần nữa, nhưng lần này bạn chọn Apache (httpd-ssl.conf).

Bên trong tập tin, ta tìm đoạn
Listen 443
và thay đổi 443 thành bất kỳ số (cổng) nào bạn thích. Mình dùng 4433 làm cổng mới
Listen 4433
Tiếp tục ta tìm đoạn
<VirtualHost _default_:443>
ServerName localhost:443
Và thay đổi 443 thành 4433
<VirtualHost _default_:4433>
ServerName localhost:4433
Hãy nhớ lưu tập tin httpd.confhttpd-ssl.conf lại nhé. Sau đó khởi động lại máy.

Chúc các bạn thành công và code vui <3

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.