Header Ads

Chương trình C đầu tiên

Trước khi bắt đầu tất tần tật về ngôn ngữ C, bạn cần tìm hiểu làm sao để viết, biên dịch và chạy được chương trình C đầu tiên.

Chương trình C đầu tiên

Để viết chương trình C đầu tiên của bạn, mở Dev C++ lên và viết mã như sau:

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main(){ 
 printf("Xin chao cac ban");  
 getch(); 
} 

Trong đó:
 • #include <stdio.h> dùng để thêm thư viện nhập xuất chuẩn để sử dụng các hàm của thư viện. Hàm printf() được định nghĩa trong thư viện stdio.h
 • #include <conio.h> dùng để thêm thư viện nhập xuất điều khiển để sử dụng các hàm của thư viện này. Hàm getch() được định nghĩa trong thư viện conio.h
 • void main() - Hàm main là điểm bắt đầu của mỗi chương trình trong ngôn ngữ C. Từ khóa void chỉ định đây là hàm không trả về kết quả.
 • printf() - Hàm printf() được dùng để in dữ liệu lên màn hình điểu khiển.
 • getch() - Hàm getch() yêu cầu nhập một ký tự đơn. Cho đến khi bạn nhấn một phím bất kỳ, nó sẽ khóa màn hình.


Biên dịch chương trình C

Có hai cách để biên dịch chương trình C:
 • Menu: Click vào mục Execute, rồi chọn Compile
 • Phím tắt: Nhấn phím F9
Sau khi biên dịch chương trình, nếu không có lỗi gì thì chương trình sẽ báo:


Chạy chương trình C

Cũng có hai cách để chạy chương trình C đã biên dịch thành công:
 • Menu: Click vào mục Execute, rồi chọn Run
 • Phím tắt: Nhấn phím F10
Khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy kết quả như sau:


Bạn cũng có thể cho chương trình tự biên dịch rồi thực thi bằng cách:
 • Menu: Click vào mục Execute, rồi chọn Compile & Run
 • Phím tắt: Nhấn phím F11

Xóa màn hình điều khiển

Để xóa màn hình điều khiển thì tùy theo trình biên dịch. Ví dụ như Turbo C++ IDE chấp nhận hàm clrscr(). Riêng Dev C++, bạn dùng câu lệnh system("cls"); để xóa màn hình.

(Màn hình sau khi xóa)


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.