Header Ads

Chuyên mục Ngôn ngữ SQL


SQL là một ngôn ngữ máy tính về cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản trị dữ liệu bằng cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL viết tắt của Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế cho người mới bắt đầu để hiểu các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao các khái niệm liên quan đến ngôn ngữ SQL.

YÊU CẦU

Trước khi bắt tay vào chuyên mục này và tiếp cận các ví dụ khác nhau, tôi giả định là bạn đã biết về Cơ sở dữ liệu, Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình máy tính.

Chuyên mục này chúng tôi sử dụng Microsoft SQL Server làm ví dụ minh họa.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.