Header Ads

Những thẻ cơ bản trong HTML

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thẻ cơ bản trong HTML.
Đừng lo lắng nếu những ví dụ làm bạn khó hiểu, bạn sẽ được làm quen dần với chúng ở các bài viết sau.

DOCTYPE

Mọi tài liệu HTML đều phải bắt đầu bằng <!DOCTYPE html>  (Đối với HTML5, riêng những phiên bản HTML khác đã được chúng tôi đề cập ở các bài trước.)
Thân chương trình được bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bằng thẻ </html>
Nội dung được hiển thị nằm trong thẻ <body></body>

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tin Học Sóc Trăng</title>
</head>
<body>

<h1>Chương trình đầu tiên của tôi</h1>

<p>Tôi đã viết được mã HTML.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả »

Đề mục HTML

Những đề mục trong HTML được định nghĩa từ <h1> đến <h6> theo kích cỡ chữ giảm dần.

Ví dụ

<h1>Đề mục 1</h1>
<h2>Đề mục 2</h2>
<h3>Đề mục 3</h3>
<h4>Đề mục 4</h4>
<h5>Đề mục 5</h5>
<h6>Đề mục 6</h6>
Xem kết quả »

Thẻ đoạn văn

Thẻ đoạn văn (paragraphs) được định nghĩa bằng tag <p></p>

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn.</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác nữa.</p>
Xem kết quả »

Liên kết

Liên kết (links) được định nghĩa bằng thẻ <a>:

Ví dụ

<a href="http://www.tinhocsoctrang.com">
Đây là liên kết</a>
Xem kết quả »

Điểm đến của liên kết được quy định trong href

Thẻ hình ảnh

Hình ảnh trong HTML được khai báo với thẻ <img>
  • src: nguồn tập tin hình ảnh
  • alt: Văn bản thay thế
  • width height: quy định chiều rộng và chiều cao của ảnh
Chúng được khai báo như những thuộc tính.

Ví dụ

<img src="http://i.imgur.com/1Zo280N.png"
alt="logo của Tin Học Sóc Trăng" width="432" height="432"/>
Xem kết quả »

Cảm ơn bạn đã xem bài viết !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.