Header Ads

Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ trong Power BI


Power BI hỗ trợ một rất nhiều các nguồn dữ liệu, giúp bạn nắm bắt, trực quan hóa và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Khi làm việc với Power BI, bạn sẽ thấy có nút "Lấy dữ liệu" hoặc "Get data" trên giao diện của Power BI.

Mặc định thì Power BI sẽ hiển thị danh sách các nguồn dữ liệu thông dụng ở mục Common data sources như sau:


Nếu nguồn dữ liệu mà bạn cần không có sẵn trong Common Data, hãy nhấn Nút More để mở rộng phạm vi lựa chọn trong hộp thoại Get Data. Hoặc bạn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấn trực tiếp vào nút Get Data.


Lưu ý:

Đội ngũ Power BI sẽ liên tục mở rộng nguồn dữ liệu cho Power BI. Do đó, bạn thường sẽ thấy các phiên bản mới của nguồn dữ liệu đang trong quá trình phát triển được đánh dấu là Beta hoặc Preview. Những nguồn dữ liệu này được hỗ trợ ở mực nhất định và chức năng giới hạn, và không nên sử dụng trong môi trường làm việc chính thức (production).


Data sources

Hộp thoại Get Data của Power BI tổ chức các kiểu dữ liệu theo các chuyên mục sau:
 • All (Tất cả các chuyên mục)
 • File (Dữ liệu ở dạng tập tin)
 • Database (Cơ sở dữ liệu)
 • Microsoft Fabric (Preview)
 • Power Platform
 • Azure
 • Online Services (Các dịch vụ trực tuyến)
 • Other (Khác)
 • Chuyên mục All (Tất cả) sẽ bao gồm tất các cả kiểu kết nối đến từ các chuyên mục khác.

File data sources

Chuyên mục File (Tập tin) cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • Excel Workbook
 • Text/CSV
 • XML
 • JSON
 • Các thư mục
 • PDF
 • Parquet
 • Các thư mục trên SharePoint

Database data sources

Chuyên mục Database (Cơ sở dữ liệu) cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • SQL Server database
 • Access database
 • SQL Server Analysis Services database
 • Oracle database
 • IBM Db2 database
 • IBM Informix database (Beta)
 • IBM Netezza
 • MySQL database
 • PostgreSQL database
 • Sybase database
 • Teradata database
 • SAP HANA database
 • SAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon Redshift
 • Impala
 • Google BigQuery
 • Google BigQuery (Azure AD)(Beta)
 • Vertica
 • Snowflake
 • Essbase
 • AtScale Models
 • Actian (Beta)
 • Amazon Athena
 • AtScale cubes
 • BI Connector
 • Data Virtuality LDW
 • Denodo
 • Exasol
 • Indexima
 • InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)
 • Kyligence
 • Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MariaDB
 • MarkLogic
 • MongoDB Atlas SQL (Beta)
 • TIBCO® Data Virtualization
 • Dremio Software
 • Dremio Cloud

Lưu ý:

Một số kết nối cơ sở dữ liệu yêu cầu bạn phải kích hoạt chúng bằng cách chọn File → OptionsSettings → Options, sau đó chọn Preview Features và kích hoạt trình kết nối. Nếu bạn không thấy một số kết nối đã được đề cập trước đó và muốn sử dụng chúng, hãy kiểm tra cài đặt Preview Features của bạn.


Microsoft Fabric (Preview)

Chuyên mục Microsoft Fabric (Preview) cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • Power BI semantic models
 • Dataflows
 • Datamarts (preview)
 • Warehouses (preview)
 • Lakehouses (preview)
 • KQL Database (preview)

Power Platform data sources

Chuyên mục Power Platform cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • Power BI dataflows (Legacy)
 • Common Data Service (Legacy)
 • Dataverse
 • Dataflows

Azure data sources

Chuyên mục Azure cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics SQL
 • Azure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob Storage
 • Azure Table Storage
 • Azure Cosmos DB v1
 • Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive Query
 • Azure Cost Management
 • Azure HDInsight on AKS Trino (Beta)
 • Azure Cosmos DB v2 (Beta)
 • Azure Databricks
 • Azure Synapse Analytics workspace (Beta)
 • Azure Time Series Insights (Beta)
 • Azure HDInsight on AKS Trino (Beta)
 • Azure Resource Graph (Beta)

Online Services data sources

Chuyên mục Online Services (Các dịch vụ trực tuyến) cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • SharePoint Online List
 • Microsoft Exchange Online
 • Dynamics 365 Online (legacy)
 • Dynamics 365 (Dataverse)
 • Dynamics NAV
 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (Boards only)
 • Salesforce Objects
 • Salesforce Reports
 • Google Analytics
 • Adobe Analytics
 • appFigures (Beta)
 • Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (Beta)
 • Mixpanel (Beta)
 • Planview Portfolios
 • QuickBooks Online (Beta)
 • Smartsheet
 • SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise Architecture
 • Zendesk (Beta)
 • Asana (Beta)
 • Assemble Views
 • Autodesk Construction Cloud
 • Automation Anywhere
 • Automy Data Analytics (Beta)
 • CData Connect Cloud
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Databricks
 • Digital Construction Works Insights
 • Emigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (Beta)
 • eWay-CRM
 • FactSet Analytics
 • Palantir Foundry
 • Funnel
 • Hexagon PPM Smart® API
 • Industrial App Store
 • Intune Data Warehouse (Beta)
 • Planview OKR (Beta)
 • Planview ProjectPlace
 • Product Insights (Beta)
 • Quickbase
 • SoftOne BI (Beta)
 • Planview IdeaPlace
 • TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (Beta)
 • Zoho Creator
 • Profisee
 • Viva Insights

Các nguồn dữ liệu khác

Chuyên mục Other cung cấp các kiểu kết nối sau đây:
 • Web
 • SharePoint list
 • OData Feed
 • Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Hadoop File (HDFS)
 • Spark
 • Hive LLAP
 • R script
 • Python script
 • ODBC
 • OLE DB
 • Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Amazon OpenSearch Service (Beta)
 • Anaplan
 • Solver
 • BitSight Security Ratings
 • BQE Core
 • Bloomberg Data and Analytics
 • Celonis EMS (Beta)
 • Cherwell (Beta)
 • CloudBluePSA (Beta)
 • Cognite Data Fusion
 • Delta Sharing
 • Eduframe (Beta)
 • Emplifi Metrics (Beta)
 • EQuIS
 • FactSet RMS (Beta)
 • FHIR
 • Google Sheets
 • Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (Beta)
 • Kognitwin
 • MicroStrategy for Power BI
 • OpenSearch Project (Beta)
 • Paxata
 • QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)
 • SIS-CC SDMX (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SingleStore Direct Query Connector 1.0 (Beta)
 • Siteimprove
 • Socialbakers Metrics 1.1.0 (Beta)
 • SolarWinds Service Desk (Beta)
 • Starburst Enterprise
 • SumTotal
 • SurveyMonkey
 • Microsoft Teams Personal Analytics (Beta)
 • Tenforce (Smart)List
 • Usercube (Beta)
 • Vena
 • Vessel Insight
 • Wrike (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Bloomberg Data and Analytics
 • Celonis EMS (Beta)
 • Blank Query

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.