Header Ads

Sinh ra chuỗi ngẫu nhiên trong Pascal, Free Pascal hoặc LazarusChức năng sinh ra chuỗi ký tự ngẫu nhiên có thể được sử dụng để sinh ra mật khẩu ngẫu nhiên, mã capcha, mã OTP hoặc với một đích khác.

Để sinh ra mộ chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong Pascal (Turbo Pascal, Free Pascal hoặc Lazarus), bạn cần xác định 2 tham số đầu vào như sau:
  • Độ dài chuỗi ký tự mà bạn cần sinh ra
  • Tập ký tự để xây dựng chuỗi ngẫu nhiên: Có thể là tập số [0, .. 9], có thể là tập chữ thường [a, .. z], có thể là tập chữ hoa [A, .. Z] hoặc có thể cùng kết hợp tất cả.

Ví dụ minh họa


Kết quả bạn nhận được sẽ là có dạng "lBlVXrQxvO" gồm chuỗi ngẫu nhiên với độ dài 10 ký tự và tập ký tự theo mặc định.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.