Header Ads

Chuyên mục jQueryjQuery là một thư viện JavaScript được đánh giá là tốc độ xử lý nhanh và đơn giản dễ sử dụng. Thư viện được tạo ra bởi John Resig vào năm 2006. jQuery làm đơn giản hoá các thao tác trên trang HTML, các xử lý sự kiện, hiệu ứng và tương tác Ajax.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này mình viết ra cho các bạn muốn tìm hiểu cơ bản về jQuery cũng như là các khái niệm lập trình của nó bằng những ví dụ cơ bản và đơn giản nhất. Chuyên mục này sẽ chứa những bài viết giúp bạn hiểu hơn về các thành phần của jQuery với những ví dụ trực quan.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu với chuyên mục này, bạn nên có những kiến thức cơ bản về phát triển Web, hiểu được HTML, CSS, JavaScript, DOM, .... Như đã đề cập, chúng ta sẽ phát triển Web với jQuery nên nếu bạn hiểu thêm về cách thức hoạt động của Internet và các ứng dụng nền Web sẽ là một lợi thế hơn.

Bạn đã sẵn sàng chưa?


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.