Header Ads

Nền tảng Universal Windows Platform

Windows Runtime (WinRT) là một kiến trúc ứng dụng nền tảng đồng nhất, hỗ trợ phát triển bằng C++/CX, C#, VB.NET và JavaScript. Các ứng dụng WinRT hỗ trợ cả kiến trúc x86 (32 bit) và ARM.


Một vài đặc điểm quan trọng:

 • Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows Server 2012 vào tháng 09/2012.
 • Các hàm API của WinRT cho phép truy cập tất cả các tính năng lõi của nền tảng bằng các sử dụng JavaScript, C#, Visual Basic và C++.
 • Các thành phần WinRT hỗ trợ đa ngôn ngữ và API.

Nền tảng UWP

Ứng dụng Universal Windows được xây dựng trên nền tảng UWP (Universal Windows Platform), được giới thiệu lần đầu trên Windows 8 như là Windows Runtime. Trong Windows 10, UWP được giới thiệu, chuyên sâu hơn mô hình WinRT. • Trong Windows 8.1, WinRT, Đối với lần đầu tiên, được liên kết giữa các ứng dụng Windows Phone 8.1 với sự trợ giúp của các ứng dụng Universal Windows 8 để cả ứng dụng Windows Phone và các ứng dụng Windows sử dụng một codebase chia sẻ chung.
 • Windows 10 với lỗi thống nhất, được biết đến là Windows Core,  cung cấp một nền tảng ứng dụng phổ biến khả dụng trên mọi thiết bị chạy Windows 10.
 • UWP không chỉ có thể gọi các hàm API WinRT phổ biến mà còn những API (bao gồm Win32 và .NET) riêng biệt với các thiết bị mà ứng dụng đang chạy trên nó.

Ưu điểm của UWP

UWP có những ưu điểm sau:
 • Một Hệ điều hành và Một Lõi thống nhất cho tất cả các thiết bị.
 • Một Nền tảng ứng dụng để chạy các ứng dụng trên các thiết bị
 • Một "Dev Center" để gửi ứng dụng và quản lý nó.
 • Một cửa hàng ứng dụng cho tất cả các thiết bị.

Thiết lập phát triển UWP

Làm theo những bước sao để bắt đầu tạo ứng dụng nền tảng UWP cho Windows 10:
 • Hệ điều hành Windows 10 - các ứng dụng UWP cần phiên bản mới nhất của Windows để phát triển. Bạn có thể phát triển các ứng dụng UWP trên Windows 8.1 nhưng nó không hỗ trợ giao diện UI nhiều.
 • Các công cụ phát triển Windows 10 - Trong Visual Studio 2015, bạn có thể thiết kế, viết mã, kiểm thử và biên dịch các ứng dụng UWP. Bạn có thể tải về và cài đặt miễn phí Visual Studio Commuinty 2015 tại https://dev.windows.com/en-us/downloads.
 • Kích hoạt chế độ phát triển cho Windows 10 - 
  • Vào Start » Settings.
  • Chọn Update & security.
  • Chọn "For Developers".
  • Click vào Developer mode. Với các ứng dụng UWP, nó rất quan trọng để kiểm thử trên thiết bị.

 • Đăng ký làm nhà phát triển ứng dụng - Bạn có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng, nhưng để gửi ứng dụng bạn phát triển lên cửa hàng của Windows, bạn cần tài khoản nhà phát triển. Bạn có thể tạo tài khoản tại: https://developer.microsoft.com/en-us/store/register.
Sau các bước trên, bạn có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng UWP rồi đấy!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.