Header Ads

Cú pháp PHP

PHP script được hiện trên máy chủ và kết quả HTML được trả về cho trình duyệt. Bài viết sẽ giới thiệu cú pháp cơ bản của PHP.

Cú pháp PHP cơ bản

PHP script có thể đặt ở bất kỳ nơi nào trong tài liệu. 
Được bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>:
<?php
// Code PHP ở đây
?>

Phần mở rộng của tập tin PHP là *.php
Một tập tin PHP bình thường chứa thẻ HTML, mã PHP script.
Dưới đây sẽ minh họa ví dụ về mã PHP. Sử dụng hàm có sẵn echo để xuất ra văn bản "Xin chào các bạn" trên trang web.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<h1>Trang PHP đầu tiên của tôi</h1>
 
<?php
echo "Xin chào các bạn!";
?>  
 
</body>
</html>
Xem kết quả »
Note Mỗi câu lệnh PHP luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy ( ; )


Chú thích trong PHP

Chú thích trong PHP chỉ có vai trò giải thích, giúp người nhìn vào mã nguồn dễ hiểu hơn. Và chú thích sẽ không được máy chủ thực thi.

Chú thích có thể được dùng để:
  • Cho người khác hiểu bạn viết gì
  • Nhắc nhở bản thân những gì đã làm. Giả sử một mã nguồn 2,3 năm sau bạn mới xem lại thì khi nhìn vào chú thích bạn có thể hiểu chức năng của từng câu lệnh.
PHP có những kiểu chú thích như sau:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
   
<?php
// Đây là chú thích trên một dòng
 
# Đây cũng là chú thích trên một dòng
 
/*
Đây là khối chú thích trên nhiều dòng
Nó có thể 
chứa trên nhiều dòng khác nhau
 
*/
 
// Bạn cũng có thể sử dụng chú thích để loại bỏ những phần tử ra khỏi dòng lệnh
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>
   
</body>
</html>
Xem kết quả »

Chữ hoa thường trong PHP

Trong PHP, tất cả từ khóa (ví dụ như if, else, while, echo, ...), các lớp, các hàm tích hợp sẵn, các hàm người dùng tự viết đều không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ dưới đây, tất cả câu lệnh echo đều hợp lệ và tương đương nhau:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
ECHO "Xin chào!<br/>";
echo "Xin chào!<br/>";
EcHo "Xin chào!<br/>";
?>
 
</body>
</html>
Xem kết quả »

Tuy nhiên, tất cả các tên biến đều phân biệt chữ hoa chữ thường.
Trong ví dụ dưới đây,  chỉ có biến đầu tiên được hiển thị đúng, các biến còn lại không có giá trị vì 3 biến được xem là khác nhau:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$thst = "Tin Học Sóc Trăng";
echo $thst . " xin chào các bạn<br/>";
echo $THST . " xin chào các bạn<br/>";
echo $thST . " xin chào các bạn<br/>";
?>

</body>
</html>
Xem kết quả »Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.