Header Ads

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Chuyển đổi kiểu dữ liệu là hình thức chuyển từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Trong C#, chuyển đổi kiểu dữ liệu có 2 dạng:
 • Chuyển đổi ngầm định: những chuyển đổi được thực hiện bởi C#.
 • Chuyển đôi rõ ràng: Đây là những chuyển đổi được lập trình viên sử dụng.

Các phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu

Phương pháp Mô tả
ToBoolean Chuyển đổi thành kiểu logic (Boolean)
ToByte Chuyển đổi thành kiểu Byte
ToChar Chuyển đổi thành kiểu ký tự Char
ToDateTime Chuyển đổi (kiểu số nguyên hoặc xâu) thành kiểu có cấu trúc thời gian
ToDecimal Chuyển đổi (kiểu float hoặc kiểu số nguyên) thành kiểu thập phân
ToDouble Chuyển đổi thành kiểu số thực (Double)
ToInt16 Chuyển đổi thành kiểu số nguyên 16 bit
ToInt32 Chuyển đổi thành kiểu số nguyên 32 bit
ToInt64 Chuyển đổi thành kiểu số nguyên 64 bit
ToSbyte Chuyển đổi thành kiểu Sbyte
ToSingle Chuyển đổi thành kiểu số thực nhỏ (Single)
ToString Chuyển đổi thành kiểu chuỗi xâu
ToType Chuyển đổi thành kiểu được quy định
ToUInt16 Chuyển đổi thành kiểu int unsigned
ToInt32 Chuyển đổi thành kiểu int long
ToInt16 Chuyển đổi thành kiểu unsigned số nguyên lớn

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ chuyển đổi nhiều kiểu dữ liệu khác nhau thành kiểu chuỗi xâu:

Ví dụ

{class ChuyenDoiKieu 
    
  {static void Main (string [] args) 
      
    {int i = 75; 
      float f = 53.005f; 
      double d = 2345.7652; 
      bool b = true; 
      Console.WriteLine(i.ToString()); 
      Console.WriteLine(f.ToString()); 
      Console.WriteLine(d.ToString()); 
      Console.WriteLine(b.ToString()); 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  } 
}

Sau khi đoạn mã được biên dịch, nó sẽ có kết quả:
75
53.005
2345.7652
True

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.