Header Ads

Biến Và Hằng Trong Visual Basic

Biến

1. Khái niệm

Biến (Variable) là một đại lượng để lưu trữ giá trị, giá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

2. Khai báo

Thông thường đối với những ngôn ngữ lập trình khác, một biến được tồn tại khi nó được khai báo và định kiểu cho nó, nghĩa là mỗi biến sẽ có một kiểu dữ liệu xác định. Tuy nhiên, trong VB biến có thể được định kiểu hoặc không. Không ảnh hưởng gì cả, lúc này biến sẽ tự nhận kiểu Variant (Biến thể).

Biến có thể được khai báo bất kỳ ở đâu trong phần viết lệnh của VB. Tất nhiên, biến có hiệu lực như khai báo chỉ bắt đầu từ sau lời khai báo và đảm bảo phạm vi hoạt động như đã qui định. Vì biến trong VB hoạt động rất mềm dẻo, nên có nhiều cách khai báo biến như:

Khai báo biến i kiểu Integer

Dim i As Integer

Khai báo biến i, j kiểu Integer

Dim i,j As Integer

Khai báo biến i kiểu Integer, st kiểu String độ dài 30 ký tự

Dim i As Integer, st As String*30

Khai báo biến i kiểu Variant

Dim i As Variant
hoặc
Dim i

3. Phạm vi hoạt động

Như chúng ta đã biết, mỗi biến sau khi được khai báo nó sẽ nhận một kiểu dữ liệu và có một phạm vi hoạt động, tức là lời khai báo biến chỉ có tác dụng trong những vùng đã được chỉ định; ngoài vùng chỉ định đó biến sẽ không có tác dụng, Nếu có tác dụng sẽ theo nghĩa khác.

Biến cục bộ

Biến cục bộ có thể được gọi tên khác là biến địa phương (Local Variable), 
Biến cục bộ được khai báo sau từ khoá Dim, nó chỉ có tác dụng trong một chương trình con, cục bộ trong một form hoặc một module nào đó. 

Dim i As Integer
Dim a,b As Double

Biến toàn cục

Biến toàn cục được khai báo sau cụm từ khoá Public, nó có tác dụng trong toàn bộ chương trình (ở bất kỳ chỗ nào có thể viết lệnh)

Public i As Integer

Trên một chương trình VB không được phép khai báo trùng tên biến toàn cục. Tuy nhiên tên biến cục bộ vẫn có thể trùng tên biến toàn cục, trong trường hợp đó VB sẽ ưu tiên sử dụng biến cục bộ trong phạm vi của nó.

Hằng

1. Khái niệm

Hằng  (Constant) là một đại lượng để lưu trữ giá trị, giá trị này sẽ không thay đổi trong suốt chương trình thực hiện.

2. Khai báo

Khai báo hằng bằng từ khóa Const

Khai báo hằng a = 15

Const a = 15

Khai báo hằng NgaySinh = 12/03/1996

Const NgaySinh = #12/03/1996#

Lưu ý những giá trị thuộc kiểu Date được bao bởi cặp dấu #

Khai báo hằng xâu chucvu = Lớp Trưởng

Const chucvu = "Lớp Trưởng"
Dữ liệu xâu được bao bởi cặp dấu "

Khai báo hằng logic ok = true

Const ok = True

3. Phạm vi hằng

Tương tự như biến, hằng cũng có những phạm vi hoạt động của nó. Hằng được khai báo trong thủ tục nào, hoặc cục bộ trong form, report hoặc module nào sẽ chỉ có tác dụng trong phạm vi đó.
Muốn hằng có phạm vi toàn cục, phải được khai báo sau từ khoá Public Const

Public Const a = 2015

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.