Header Ads

Quy định

Tiếng Việt

Nhằm xây dựng môi trường học tập, chia sẻ thân thiện, mình mong các bạn tuân thủ những quy định sau khi truy cập vào trang Tin Học Sóc Trăng.
 • Sử dụng Tiếng Việt đầy đủ dấu. Nếu là người nước ngoài thì sử dụng Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng phải là ngôn ngữ chuẩn.
 • Không sử dụng ngôn từ phản cảm, chửi thề, văng tục trên Trang.
 • Không chia sẻ đường dẫn độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy, ...
 • Khi chia sẻ hoặc sử dụng lại bài viết thì phải ghi nguồn: "Tin Học Sóc Trăng - www.tinhocsoctrang.com".
 • Tôn trọng mọi người khi bình luận.
 • Những trường hợp vi phạm mình sẽ có những cách xử lý tương ứng: Như xóa bình luận, chặn, ...
Xin cảm ơn các bạn!

English

In order to build a sharing and learning environment, I hope you comply with the following rules when visiting the "Tin Học Sóc Trăng" website.
 • Use Vietnamese fully. If you are foreigners, use English or your native language but a standard one please!
 • Do not use negative, swearing, impolite sentences on the page.
 • Do not share malicious links, porn, anti-government sources, ...
 • When sharing or re-use the article must write the source: "Tin Học Sóc Trăng - www.tinhocsoctrang.com".
 • Respect other people when commenting.
 • People who break the rules will have the corresponding treatment (Example delete comment, block, ...)
Thank you!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.